شیربچگان

ورود به جرگه شیربچگان :

به پسر بچه های

قول شيربچگان

من، كه يك شيربچه پيش آهنگ هستم ، قول مي دهم ، كه به اندازه تواناييم :

·          وظيفه‌ام را نسبت به خدا، پدر، مادر و ميهن عزيزم ايران انجام دهم .

·          هميشه ، شاد باشم وبه ديگران كمك كنم .

قول يعني چه؟ يعني وقتي كه گفتي كاري را انجام مي دهي ، كوشش داشته باش كه به گفته ات عمل كني زيرا ديگران به قول تو اعتماد كرده اند .

به اندازه توانائيم چه معني مي‌دهد؟ وقتي مي‌گويي به اندازه توانائيم ، مقصود اين است كه درهركاري بيشترين كوشش خود را به كار بري .

وظيفه نسبت به خدا : هركس هر مذهبي كه دارد بايد خدايي را كه آفريننده اوست بشناسد و بپرستد و به وظايف ديني خود عمل كند .

وظيفه نسبت به پدرومادر: خدا در قرآن مي فرمايد : به پدرومادرخود نيكي كنيد و با آنها مهربان وخوش‌رفتار باشيد.    

وظيفه نسبت به ميهن عزيزم ايران: هرشير بچه بايد سعي كند كه يك ايراني پاك ونمونه باشد درآنچه كه براي بهبود كشورش مي تواند انجام دهد كوتاهي نكند . قوانين مملكتي را محترم بشمارد و در آبادي جمهوري اسلامي ايران بكوشد .

شاد بودن: شير بچه بايد هميشه حالتي با نشاط وچهره اي خندان داشته با شد .

به ديگران كمك كردن:شيربچه بايد به افرادي كه درانجام كاري وامانده اند واز پس آن كاربه تنهايي برنمي آيند، ياري وكمك كند تا آن كارانجام گيرد .

منش هاي شيربچگان

شيربچگان چهارمنش دارند :

1.         خوش‌رويي : چهره يك شيربچه هميشه با تبسم همراه است .

2.         ياري : يك شيربچه همواره براي ياري كردن به ديگران آماده است .

3.         ادب : ازويژگي هاي يك شيربچه ، مؤدب بودن اوست .

4.        پاكيزگي : يك شيربچه هميشه به پاكيزگي خود واطرافش اهميت مي دهد .

علامت شيربچگان                 

 

 شيربچگان با دست راست، علامت مي‌دهند ، يعني دوانگشت نشانه و ميانه راباز نگه مي دارند ، شست را روي دوانگشت ديگر قرارمي دهندوبه اين ترتيب ، دست را بدون آن‌كه درقسمت آرنج تا شود ، بالا نگه مي دارند.دوانگشت باز،نشانه دو قسمت قول شيربچگان است .

چه موقع ازعلامت شيربچگي استفاده مي شود ؟

   هرموقع شيربچگان علامت مي دهند ، مفاد قول شيربچگي رابياد مي آورند . هنگامي كه شيربچگان لباس شيربچگي به تن نداشته باشند و بخواهند خود را به ديگران معرفي كنند ، همچنين هنگام اداي قول يا سوگند پرچم و نيزموقعي كه بخواهند حلقه تشكيل بدهند، علامت مي‌دهند .

سلام شيربچگان

   شيربچگان، با دست راست درحالي كه انگشت نشانه را كنار ابروي راست خود قرارمي دهند ، به بزرگتران احترام مي گذارند. وقتي شيربچگان كلاه به سر دارند ، انگشت نشانه را به لبه كلاه مي‌چسبانند .

 موقعي كه شيربچگان لباس شيربچگي به تن دارند به مربي ، كدبان‌ها ، پدر، مادروبزرگتران خود سلام مي دهند و احترام ميگذارند .

ضمنا" براي احترام به پرچم وهمچنين درمراسم حلقه بزرگ نيزسلام مي دهند .

دست دادن شيربچگان

   به تصوير بالا و طرز قرار گرفتن انگشتان توجه كنيد . دونفرشيربچه ، با اين‌گونه دست دادن به هم مي فهما‌نند كه با يكديگر مانند دو برادر متحد و برابرند و قول شيربچگان را به خاطر مي‌آورند .

شعارشيربچگان

" كوشش كن "

  

  هرشيربچه بايد براي انجام كارهاي روزانه خود و فعاليتهاي مربوط به كده وكد خود كوشش كند :

·          كوشش كردن براي درك مطالب وياد گرفتن چيزهاي تازه .

·          كوشش كردن براي بهترانجام دادن تكاليف دبستاني .

·          كوشش كردن براي كمك به ديگران .

·          كوشش كردن براي موفقيتهاي بيشتري دركده ودركد شيربچگان

روش شيربچگان

"به ديگران كمك كن"

·          روش شيربچگان ، هميشه كمك كردن به ديگران است .

لباس شيربچگان

    لباس پيش‌آهنگي، نشان‌دهنده آن است كه پوشنده آن به بزرگترين سازمان پسران در جهان تعلق دارد وعضو آن سازمان است . لباس پيش‌آهنگي، معرف اخلاق ستوده پيش آهنگ وسوگند ومنش پيش‌آهنگي است . لباس پيش آهنگي نشاني از روح خدمت وآمادگي براي خدمت به ديگران است. لباس پيش‌آهنگي علامت دوستي و برادري در تمام جهان است. لباس پيش آهنگي از دور به هر بيننده اي اعلام مي كند كه در اينجا شخصي براي كمك آماده است .

 

 ·         1.لباس شيربچگان را در جلسه‌ها ، اردوها ، هفته هاي پيش آهنگي ،رژه‌ها ، جشن‌ها و برنامه‌هاي مختلف ميتواني بپوشي .

·          2.براي دوختن نشانها وعلامت ها درجاي خودش روي لباس ، مربي راهنمای لازم را خواهد كرد

·          3.موقعي كه تعليمات درجه 3 را فرا مي گيري ، مي تواني لباس بپوشي ولي پس از آنكه تعليمات درجه 3 تمام شد ، با اجازه مربي وپس ازانجام مراسم تحليف ، از دستمال گردن و كلاه هم مي‌تواني استفاده كني

 

نمونه دستمال گردن شيربچگان

           

                         

 بازيها ومهارتهاي ورزشي

            

 

 بازي نقاش ماهر

                      

   بااين بازي تو مي تواني حافظه، مهارت وسرعت عمل خودراآزمايش كني .

عده بازيكنان :ازدونفربه بالا

وسايل بازي :مداد، كاغذ، دستمال

هدف بازي:تقويت هوش، دقت و سرعت عمل

شرح بازي:ابتدا مربي ، شكل حيوان يا هرچيزساده، ديگري را روي تخته سياه ويا كاغذ رسم مي كند . پسازآنكه شيربچگان شكل را با دقت تماشا كردند، با فرمان مربي چشمان خودرابسته وشروع به نقاشي مي كنند. هرشيربچه كه زودترودرستتراين كاررا انجام دهد برنده بازي شناخته مي شود .

                            

بازي موش وگربه:

نوع بازي :كدي ( دايره‌اي )

محيط بازي :فضاي آزاد

 

شرح بازي : افراد كد دريك دايره ايستاده ودستها را به يكديگر مي دهند . دو نفرازشيربچگان يكي به عنوان موش وديگري گربه تعيين مي‌شوند كه با شروع بازي، گربه به دنبال موش مي دود تا اورابگيرد. افراد كد نيزمي‌توانند به اين بازي كمك كنند، بدين ترتيب كه هرگاه موش درخارج وگربه درداخل دايره است، پاها رابه هم نزديك ساخته وازخروج گربه جلوگيري مي كنند. هرگاه گربه موش راگرفت ، مي شود جاي موش وگربه راعوض كرد ويا دونفرديگرراانتخاب كرد .

                     

مقررات بازي:

                  

1.موش نبايد بيشترازدومترازدايره دور شود .

2.موش وگربه بايد اززيردستها خارج وياداخل شوند .

3.درموقع بازي ، افرادكد نبايددردايره حركت كنند .

         

بازي انداختن توپ درسطل:

         

سطلي رادرفاصله 2 متري زمين ، ميان دودرخت يا دو ديوار آويزان كرده‌اند سعي كنيد توپ كوچكي را به داخل آن بياندازيد.  

 

شيربچه ها براي اينكه داراي بدني تندرست ونيرومند ومتناسب باشي، احتياج زيادي به ورزش وبازي وحركتهاي ساده صف جمع داري كه دراينجا چند مورد از آن­ها شرح داده مي‌شود:

                    

مهارتهاي ورزشي

1.         غلتيدن به جلويا عقب: به شكل هاي زير توجه كن :

2.         پرتاب توپ : ازفاصله 5 متري ، توپي را دودستي ويك دستي با دست راست وچپ پرتاب كرده و بگير .

3.         بالارفتن ازطناب : ازطناب كلفتي كه آويزان شده ويا از تنه درخت تبريزي ومانند آن با كمك پاها بالا برو .

4.         طناب بازي : دست كم 20 مرتبه بدون توقف طناب را از زيرپاهاي خود رد كن .

5.         پرش مستقيم : بايد بتواني يك متربه جلوو 75 سانتي متر به دو طرف ونيم متر به عقب بپري .

6.         پرش ارتفاع : بايد بتواني از روي طنابي كه نيم متر بالاتر از زمين قراردارد بپري .

7.         لي لي : بايد بتواني 20 متر لي لي كني .

8.         مقاومت : درحالي كه رو به روي شيربچه ديگري نشسته و كف پاها را به هم تكيه داده ايد ، چوبي را با دستهايتان بگيريد، هريك از شما بايد سعي كند ديگري را به طرف خود بكشد .

9.         حغظ تعادل: بايد بتواني از روي نيمكت يا تخته و مانند آنها عبور كني و تعادل خود را نگهداري

                             

  حركت هاي ساده صف جمع

حركت­هاي ساده صف جمع كه بايد فرا بگيري عبارتند از :

بايست ، از راست نظام، خبردار، آزاد ، به راست راست، به چپ چپ، عقب گرد ، قدم رو و ايست .

ورود به جرگه پيش آهنگان پسر :

به پسران رد سنی 11 تا 14 سال که تعلیمات پیش آهنگی را می گذرانند پیشاهنگان پسر گفته می شود.

                                          

 سلام پيش آهنگي :

   در سلام پيش‌آهنگي ، انگشتان دست راست به شكل علامت پيش آهنگي درآمده ، به طوري كه يك ثلث ابرو در طرف راست و دو ثلث آن در سمت چپ دست قرار گيرد. هنگام نداشتن كلاه ، سرانگشت سبابه در حال تماس با ابروي راست خواهد بود. هنگام سلام دادن بازو وساعد بايد رو به خارج وكمي متمايل به طرف بدن باشد .

معني سلام همان است كه در علامت پيش آهنگي گفته شد. با اين تفاوت كه سلام پيش آهنگي عموماً با لباس رسمي پيش آهنگي داده مي شود . 

موارد استفاده از سلام پيش آهنگي:

1.اداي احترام به اولياي پيش آهنگي كشور

2.اداي احترام به پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران

3.اداي احترام واظهار ادب وآشنايي با پيش آهنگان ديگر وخداحافظي

4.اداي احترام به مافوق ومربيان پيش آهنگ هنگام ملاقات وخداحافظي

دست پيش آهنگي :                     

   برحسب قرارداد وموافقتي كه‌ميان رهبران پيش آهنگي دنيا به عمل آمده است ، هر پيش آهنگ وقتي برادر پيش آهنگ خود را ملاقات مي كند با دست چپ كه به قلبش نزديكتر است ، به نشانه صميميت وبانهايت گرمي دست مي دهد .اين شيوه در مجامع پيش آهنگي براي ابراز صميميت بيشتر معمول است ومقصود از اين كه با طرز دست دادن معمولي فرق دارد،  اين است كه در موقع دست دادن پيش آهنگ به ياد مي آورد كه عضو بزرگترين جمعيت برادري ووسيع‌ترين تشكيلات جوانان دنياست كه چند ميليون عضو پيش آهنگ دارد. در عين حال اين گونه دست دادن مواد سه گانه سوگند پيش آهنگي را  نيز به ياد مي آورد .

منشهاي پيش آهنگي :

   پسران پيش آهنگ ايران ، 12 دستور اخلاقي مهم را به عنوان 12  منش پيش آهنگي ، سر لوحه زندگي خود قرار داده اند . هر پيش آهنگ اين منش‌ها را از حفظ مي داند وبه آنها عمل مي كند.

12 منش پيش آهنگي :

شرف و امانتداری: پيش آهنگ امين است وشرافت پيش‌آهنگ قابل اعتماد است.

2.        پاكي وراستي: پيش آهنگ راستگو است و از بدي و ناپاكي دوري مي كند.

3.        ياري‌ومددكاري:پيش‌آهنگ يارومددكارديگران است.

4.        برادري و خواهری: پيش آهنگان همه با هم برادر و خواهرند.

5.        ادب: پيش آهنگ مؤدب است.

6.        حفظ‌محيط زيست: پيش‌آهنگ نسبت به محيط‌زيست خود اهميت قائل است ودر حفظ آن كوشا است.

7.        اطاعت: پيش آهنگ از پدر و مادر و از مربيان و از قانون اطاعت مي كند.

8.        خوشرويي: پيش آهنگ خوشرو و خندان است.

9.        صرفه جويي: پيش آهنگ صرفه جو است.

10.     پرهيزگاري: پيش آهنگ پرهيزگار است و از نزديك شدن به امور خلاف دين و اخلاق خودداري مي كند.

11.     پاسداري: پيش آهنگ قدر محبت را شناخته و نسبت به خدا و ميهن و خويشان و مربيانش پاسدار است.

12.     شجاعت: پيش آهنگ شجاع است.

شعار پيش آهنگي :

   شعار پيش آهنگان در تمام دنيا " آماده باش " است . آماده بودن براي انجام كارهاي خوب ،آماده بودن براي پيشرفت وترقي ، آماده بودن براي كمك به همنوعان در جهت رضاي خداوند متعال، آماده بودن براي خوبتر شدن وبيشتر مفيد بودن .

روش پيش آهنگي :

  روش پيش آهنگي در همه دنيا " روزي يك كار نيك انجام بده " است . خود را عادت بده كه هر روز دست كم يك كار نيك انجام بدهي. لازم نيست كارهاي نيك روزانه تو، كارهاي خيلي دشوار ومهمي باشد . مهم اين است كه حتما" روزي يك كار نيك انجام دهي.

شعار حفظ محيط زيست :

1.        محيط زيست را تميزوپاكيزه نگه دارم

2.        توجه داشته باشم كه خارج از شهر را هم تميز نگه دارم وحفاظت از آن را واجب بدانم

3.        در استفاده از منابع طبيعي اعتدال را مراعات كرده واز آنها حفاظت كنم

 

4 ويژگي نشان پيش آهنگي را بدانيد :

4 ويژگي بين المللي نشان پيش آهنگي پسران دردنيا عبارتند از :

3 شاخه برگ فوقاني نظيرعلامت سه انگشت درسلام وعلامت پيش‌آهنگي تذكري ازسوگند وفاداري پيش آهنگ به مواد سه گانه سوگند است .

فاصله بين قسمت فوقاني وهلال تحتاني شبيه به دهان كسي است كه متبسم است واين نشان ازآن دارد كه پيش آهنگ هميشه بشاش وخوشرو است ودربرابرمشكلات خم به ابرونياورده و مقاومت مي‌كندو در مواقع انجام وظيفه همچنين هنگامبازي وتفريح داراي نشاط است. (خوشرويي، ماده هشت از دوازده منش پيش آهنگي است.)

در هلال تحتاني جمله " آماده باش " ديده مي شود كه شعارهر پيش آهنگ است. درزيرهلال، گره اي مانند گره طناب مشاهده مي شود. اين گره روش پيش آهنگي را يادآوري مي كند كه:

 "حداقل روزي يك كار نيك انجام بدهد"    

هرپيش آهنگ بايستي معنا ومفهوم نشان پيش آهنگي را به خوبي دانسته ، بتواند آن را خوب توصيف كند .

   بعد ازاين‌كه به پيش آهنگي وارد شديد ، سررسد پيش آهنگي درجلسه اي با شما صحبت مي كند. اوراجع به درجه هايي كه كسب كرده يا كسب خواهيد كرد حرف ميزند. اين گفت وگوي سررسد فرصت مناسبي براي شماست كه مواد تعليماتي را تا آنجا كه گذرانده ايد دوره كنيد. درآن جلسه با سررسد پيش‌آهنگي براي كارها وزندگي آينده پيش آهنگي مذاكرهمي كنيد. مي توانيد سوالات خود را بپرسيد ، عقايد مشترك را مطرح كرده ، سعي كنيد كه راه‌هاي بهتري را انتخاب كنيد. خيلي دوستانه سررسد خود را ملاقات كنيد وبراي موفقيت بيشتر پيش آهنگي به اوكمك كنيد. پيشنهاد مي شود اين جلسه در حضور والدين پيش آهنگ باشد.

لباس پيش آهنگي :

 

   پوشيدن لباس پيش آهنگي دليل پيش آهنگ بودن نيست ، اما نشان دهنده آن است كه كسي كه اين لباس را پوشيده تعهدات پيش آهنگي را پذيرفته وبايد مانند يك پيش آهنگ عمل كند.

علامت پيش آهنگي با پوشيدن لباس كاربرد دارد واين به آن معناست كه همه پيش آهنگان دنيا مساوي هستند. همچنين لباس نشان دهنده اين است كه ديگران بدانند شما قابل اطمينان هستيد و ميتوانند درمواقع نياز، از شما کمک بگيرند. با پوشيدن لباس پيش آهنگي شما نشان مي دهيد آماده‌ايد ومي خواهيد مانند يك پيش آهنگ عمل وخدمت كنيد.

لباس پيش آهنگي به رنگ خاكي با شلوار بلند وپيراهن آستين بلند است، جوراب به رنگ خاكي وكفش مشكي انتخاب شده است. پيش آهنگان ايران از كلاه به‌رنگ سورمه‌اي استفاده مي كنند.

   لباس پيش آهنگي بايد داراي مشخصات زيرباشد كه با شماره مشخص شده است :

1- نوار رو دوشي يا پاگون

2- نام شهرستان

3- شماره رسد

4- علامت رتبه

5- ستاره خدمت

6- علامت پارچه اي پيش آهنگي

7- شلوار پيش آهنگي

8- دستمال گردن پيش آهنگي

9- تصوير نام جوخه

10-نوار سازمان پيش آهنگي ايران

11- علامت درجه پيش آهنگي

12-كمربند پيش آهنگي

13- نشانهاي آموزش لياقت

14- پيراهن پيش آهنگي

دستمال گردن پيش آهنگي :

   دستمال گردن پيش آهنگي را پيش آهنگان هررسد به دلخواه انتخاب مي كنند. دستمال گردن  پيش آهنگي از پارچه اي است به شكل مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين كه ساقهاي آن به طول 65 در 65 تا 75 در 75 سانتيمتر است وبرروي پيراهن پيش آهنگي به گردن مي آويزند .

 

چندمورد از فوايد دستمال گردن پيش آهنگي

   دستمال گردن پيش آهنگي در موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرد :

1- مخابره پيام

2- شكسته بندي

3- زخم بندي (بانداژ)

4- ساختن طناب ونردبان

5-سفره

6-تمرين گره ها

7- استفاده در بازيهاي پيش آهنگي

8- محافظت از گزند حشرات وگردوخاك وآفتاب زدگي

شناسايي علايم و نشانهاي لباس پيش آهنگي پسران :

نوار مخصوص پيش آهنگي ايران:

   اين نوار به عرض 2 وبه طول 6سانتيمترازپارچهاي به رنگ لباس است كه جمله "سازمان پيش‌آهنگي ايران " با ابريشم  يا نخ قرمز روي آن قلابدوزي شده و بالاي جيب راست دوخته مي شود .

 

علامت  شهرستان :

   اين نوار به شكل هلال به عرض 2 وبه طول 12 سانتيمتر از پارچه اي به رنگ لباس است كه با ابريشم قرمزدوخط نازك دورآن قلابدوزي شده و بر طول نوارنام شهرستان با رنگ قرمز قلاب‌دوزي مي‌شود اين نواردرزير شانه ومتصل به قوس انتهاي آستين چپ دوختهمي شود.

شماره رسد:

 شماره رسد مربعي است ازپارچه قرمز به ضلع 5 سانتيمتر كه بر روي آن شماره رسد پيش آهنگي با رنگ سفيد ترسيم  ويا با ابريشم سفيد قلاب‌دوزي شده و درزيرشانه چپ قرار مي گيرد .

علامت جوخه :

   علامت جوخه دايره اي است از پارچه قرمز به قطر5 سانتيمتر كه دروسط آن شكل حيوانيكه نام جوخه پيش آهنگ است ، به رنگ سياه ترسيم شده يا با نخ وابريشم سياه قلابدوزي شده است. محل نصب آن 5 سانتيمتر زيرشانه راست است.

علامت معاون جوخه:

   يك قطعه نوار سبز از پارچه ضخيم به طول 6 وعرض 1 سانتيمتر است. محل نصب آن زيرعلامت رسد روي آستين چپ است .

علامت سرجوخه :

 دوقطعه نوارموازي از پارچه ضخيم سبز به طول 6 وعرض 1 سانتيمتر است كه مانند حالت قبل روي آستين چپ لباس دوخته مي شود .

علامت رهنمون رسد :

   سه قطعه نوار سبزموازي از پارچه ضخيم كه دو قطعه فوقاني آن به طول 6 وعرض 1 وقطعه نوار سومي به طول 3 وعرض 1 سانتيمتر است ونشان درجه يك پيش آهنگي با ابريشم طلايي روي آن قلابدوزي مي شود. اين علامت نيزمانند دو مورد قبل روي آستين چپ دوخته مي شود.

 

علامت معاون اول رسد:

   علامت معاون اول رسد دوعدد نشان كوچك پيش آهنگي درجه اول است ، كه زمينه آن قرمز وحاشيه آن طلايي است وروي هر دو جيب لباس پيش آهنگي نصب مي شود.

 

علامت سررسد:

   علامت سررسد دوعدد نشان كوچك پيش آهنگي درجه يك است كه زمينه آن سبز وحاشيه آن طلايي است ، كه بايستي روي هر دو جيب لباس پيش آهنگي نصب شود.

 

علامت منشي رسد:

   علامت منشي رسد دو قطعه پرطلايي متقاطع است كه روي يك مربع به ضلع 5 سانتيمتر، كه زمينه آن به رنگ لباس پيش آهنگي است دوخته مي شود .

علامت شيپورچي:

 علامت شيپورچي رسد عكس يك شيپور به رنگ طلايي است كه دو منگوله از آن آويزان است .

 

علامت صندوقدار:

 علامت صندوقدار رسد از يك چرخ وكليد تشكيل مي شود . 

 

علامت ستاره خدمت:

 ستاره مدت خدمت، ستاره 5 شاخه اي است به رنگ طلايي ، كه در وسط آن دايره اي به رنگهاي مختلف ديده مي شود ودر روي آن مدت خدمت نوشته شده است. اختلاف رنگ بستگي به مدت خدمت پيش‌آهنگ دارد. سبز علامت يك سال ، سفيد عورود به جرگه پيش آهنگان جوينده وسيار

   جواناني كه سنين ‌آنها بين 14 تا 17 سال باشد ، چه قبلاً پيشآهنگ بوده ويا نبوده باشند، مي‌توانند به مرحلهپيشآهنگان جوينده وسيار وارد شوند .دسته جويندگان ممكن است ضميمه يك رسد پيشآهنگي ويا جزء دسته پيشآهنگان دريايي ويا هوايي باشد كه هردو قسمت آن داراي برنامه ويژه وكتاب جداگانه است .

براي ورود به جرگه جويندگان، كه بخش نخست مرحله سياري است، كافي است كه علاقهمندانبه رسدي كه دسته جويندگي دارد ويا به دسته مستقل جويندگان مراجعه وثبت نام كنند .

جويندگان پس ازپايان دوره جويندگي، مي توانند به جرگه سياران داخل بپيوندند .

اندیشه پیش آهنگان جوینده و سیار :

   جواني كه وارد مرحله جويندگي و سياري مي شود بايد به‌خاطر داشته باشد كه :

1.        باوارد شدن به جرگه جويندگان وسياران، برادرهزاران پيش آهنگ جوينده وسيار كشورهاي جهان خواهد بود .

2.        همه كساني كه امروزدرسراسرگيتي جوينده وسيارهستند ، برادراومحسوب مي شوند و بد نيست بدانند كه بيش ازبيست ميليون نفرپيش ازاو وارد نهضت پيش‌آهنگي شده‌اند واكثراً  درچنين سنيني به جرگه جويندگان وسياران وارد مي‌شوند . 

3.        اوبرادربزرگ فرشتگان وشيربچگان وپيش آهنگان است وبايد كوشش كند كه اعمال ورفتارش سرمشق خوبي براي آنان باشد وبه اين وسيله احترام خود را از هرجهت حفظ كند.

4.        اوعضوبزرگترين سازمان پرورشي جهان است كه تقريباً درتمام كشورهاي جهان عضودارد وهمگي با هم مي‌كوشند كه بين اعضاي خود كه دركشورهاي گوناگون باآداب، رسوم ، عادات ، اخلاق ومذهب متفاوت حسن تفاهم كامل برقرار كنند ويا با يكديگر دوست وصميمي باشند .

5.        بايد بدانند كه ازاين پس نمي‌تواند ونبايد دربرابرمشكلات وسختي هاي زندگي سر تسليم فرود آورد. بداند كه پايداري وبردباري وپشتكار،  اورا برهركار دشواري پيروز خواهد كرد. 

6.        بايد معني ومفهوم سوگند پيش‌آهنگي را به خوبي درك كند واز شعار، روش و منش‌هاي پيش آهنگی ، به مفهوم اصلي آنها پيروي كند .

آداب پیش آهنگان جوینده و سیار :

   شعار:كسي كه اكنون ازدوران كودكي خارج شده و جواني ارزنده شده و نيروهاي فكري و جسمي وهوشي او پرورش يافته است. بايد كوشش كند كه از اين نيروها براي خدمت به مردم، بهترينوجه استفاده كند. او بايد به ياد داشته باشد كه پيش آهنگ جوينده و سيار هميشه براي خدمت آماده است . پس شعاراو از اين پس" خدمت كن "خواهد بود .

نشان : نشان جويندگان وسياران عبارت از قطب نمايي است كه روي آن يك لنگر كشتي ودردو طرف دسته لنگر، دوبال، وبرروي همه آنها نشان سه شاخه پيش آهنگي قرارگرفته است .

   بالها نشان دهنده سير وپيشرفت، لنگر نشانگر ايستادگي وصبر وبردباري وقطب نما، نشاني از خط مشي وراه راستي است كه پيش آهنگان جوينده وسيار بايد درزندگي خويش بپيمايند .  

بعلاوهلنگركشتي، بال، قطب نما، را مي توان به ترتيب علامت پيش آهنگان جوينده وسياردريايي وهوايي وزميني دانست .                 

لباس پیش آهنگان جوینده و سیار :

شامل: كلاه , بلوز , شلوار , جوراب وكفش است :

كلاه: بره سرمه اي از جنس ماهوت است.

بلوز :

زمستاني: از پارچه كركي يا پشمي نازك به رنگ طوسي روشن، آستين بلند بايقه دوبل وپاگون ودوبل رو ودوجيب در دوطرف سينه است.

بلوزتابستاني: از پارچه نخي به رنگ طوسي روشن با آستين كوتاه ويقه دوبل وپاگون ودوبل رو ودوجيب در دوطرف سينه است.

شلوار:

زمستاني: از پارچه ضخيم به رنگ دودي سير، ساده و بدون دوبل است.

شلوارتابستاني: از پارچه نخي ضخيم به رنگ دودي سير، ساده و بدون دوبل است.

كفش: به رنگ مشكي، معمولي و بند دار می باشد.

جوراب: ساق كوتاه وخاكستري رنگ است.

كمربند : از برزنت سفيد می باشد.

قلاب كمربند: فلزي ونقره اي رنگ واز دوتكه ساخته شده كه درون يكديگر قرار مي گيرند وروي آن نشان درجه يكپيش آهنگي پسران به طور برجسته مشخص گرديده است .

بند سوت: از قيطان سفيد رنگ است كه به گردن آويخته مي شود وسوت پيش آهنگي به انتهاي آزاد آن بسته شده ودر جيب چپ گذارده مي شود .

حلقه دستمال گردن : از نايلن سفيد رنگ 4 ميليمتري است كه به وسيله خود پيش آهنگ درست مي شود.

دستمال گردن: جويندگان ازپارچه سبزرنگ( شبيه رنگ سبزدر پرچم ايران ) به اندازه 75 * 75 سانتي متربوده و سياران از پارچه عنابي رنگ به اندازه 75 * 75 سانتي متر استفاده می کنند .                                      

علامات روي لباس پیش آهنگان جوينده و سيار و محل نصب آنها

نشان پارچه اي به اندازه 5/2 * 11سانتي متر

نشان پارچه ويژه پيش آهنگان جوينده: به رنگ سبز كه عبارت " جويندگان پيش آهنگ ايران "وعلامت درجه 3 پيش آهنگي با رنگ سبز روي آن بافته شده است .

ويژه پيش آهنگان سيار: از پارچه اي با زمينه خاكي كه عبارت " سياران پيش آهنگ ايران " وعلامت درجه 3 پيش آهنگي با رنگ قرمز روي آن بافته شده است .

محل اين نشانه ها , بالاي جيب سمت راست لباس است .

نشان پارچه اي به اندازه 5 * 7 سانتي متر :

   ويژه پيش آهنگ جوينده : پارچه خاكستري رنگ كه شكل نشان جويندگي به رنگ سبز و با حاشيه و نقوش طلايي روي آن ابريشم دوزي شده است .

   ويژه پيش آهنگان سيار : پارچه خاكستري رنگ كه شكل نشان سياري به رنگ قرمز و با حاشيه و نقوش طلايي روي آن ابريشم دوزي شده است .

علامت افسران دسته  پیش آهنگی:

پايور: سه نوار قرمز رنگ به طول 6 وعرض 1 سانتي متر

معاون پايور: دو نوار قرمز رنگ به طول 6 وعرض 1 ويك نوار قرمز 3 * 1 سانتي متر

راهنماي تيم : دو نوار قرمز به طول 6 وعرض 1 سانتي متر

معاون راهنماي تيم : يك نوار قرمز به طول 6 وعرض 1 سانتي متر

منشي : دوبرگ طلايي

صندوقدار : كليد طلايي رنگ

جاي نصب علامت افسران دسته ، 20 سانتي متر پايين تر از علامت شهرستان، روي آستين چپ بلوز است.

   مشاوردسته : بالاي جيب راست، نشان پارچه‌اي خاكي رنگ كه عبارت " سازمان پيش آهنگي ايران " برروي آن نوشته شده دوخته مي شود وبرروي جيب چپ نشان پارچه اي دوبل سازمان پيش‌آهنگي ايران نصب مي‌گردد .

تعهد پیش آهنگان جوینده و سیار پسر :

   من كه يك پيش آهنگ جوينده (سيار) هستم ، نزد وجدان خود متعهد مي شوم كه :

1.              نسبت به سوگند پيش آهنگي وفادار بوده و12 منش پيش‌آهنگي را همواره به موقع اجرا وعمل كنم.

2.              به نظام جمهوري اسلامي ايران پايبند و به قانون اساسي ميهنم احترام گذارده وبه آن همواره عمل كنم.

3.              ازقوانين کشوری پيروي كنم.

4.              درامورمربوط به منزل ، آموزشگاه ، عبادتگاه ، كوچه ، محله وشهر به نسبت سهم خود قبول مسئوليت كنم .

5.              وقتي كه به سن قانوني رسيدم درانتخابات كشوري شركت نمايم.

6.              باتوجه به اين كه برخي از ممكن استهموطنان عزيزم از پيروان اديان مختلف ويا از نژادهاي متفاوت باشند، به پيروي از 12 منش پيش‌آهنگي با آنها به مهرباني وعطوفت كامل رفتار كنم.

7.              در آباداني سرزمين عزيزم ايران كه با فداكاري وجانبازي اجدادونياكانم به ارث رسيده است، با اثر قبول مسئوليت و زحمت وپشتكار بكوشم وآن رابهتر از آنچه به من داده‌اند به آيندگان تحويل دهم .

8.               براي شيربچگان وپيش آهنگان الگوي خوبي باشم ونسبت به نهضت مقدس پيش آهنگي وفادارباشم وتا آنجا كه ممكن است سعي كنم كه توجه ديگران را به سوي مراحل مختلف پيش آهنگي جلب كرده وبه آنها كمك كنم .

9.               تشكيل تيم جوينده يا سيار در رسد پيش آهنگي                                                                

10.          همانطور كه مي‌دانيد تغيير حالت‌هاي خاص دركودكان ناگهاني نيست بلكه آنهاتا ديروز كودك بوده واز امروز جوان وفردا مرد خواهند شد، همانطور هم ممكن نيست تغييرات محسوس آني دررفتار پيش آهنگان پيش آيد كه بتوانيم بگوييم آنها مي‌توانستند تا امروز پيش‌آهنگ باشند واز فردا بايد وارد مرحله جويندگي شوند .

11.               اگردرست توجه داشته باشيم می بينيم كه در واقع، آخرين روز 14 سالگي براي يك پيش‌آهنگ روزي است كه از فرداي آن روز، ديگرنبايد پيش آهنگ باشد، بنابراين تصور غلط پيش بيايد که ازنخستين روز 15 سالگي كم كم متوجه شود كه ديگر دوران نوجواني او سپري شده است .

12.                بهترين ياد آوري براي اوهمان مراسمي است كه براي ورود يك پيش آهنگ به مرحله جويندگي ترتيب مي‌دهيم وهمينتذكراورامتوجه خواهد کرد كه بايد در كارها قدري جدي تر باشد و حس مسئوليت بيشتري داشته باشد .درچنين سني، طبيعت هم غرايزي درنهاد نوجوان ايجاد مي كند، كه بعضي از آنها تلقيني است. مثلاً طفلي كه تا ديروز به تنهايي جرأت نمي كرد ازخانه بيرون برود، امروز خودش با دوستان ورفقا قرارمي‌گذارد كه روز تعطيل را با هم به گردش وراهپيمايي بروند يا به ماهيگيري يا كوهنوردي بپردازند و يا اينكه درمسابقه فوتبال آموزشگاه شركت كنند و يا باقبول مسئوليت، برادر كوچكترش را به گردش ويا سينما ببردبدون اينكه پول بليط را از والدينش دريافت كند .اما اين غرايزتلقيني وتدريجي ممكن است كمي دير صورت گيرد وآن طور كه لازم است خلاقيت نهفته طفل را بهكارنياندازدو پرورش ندهد .  

13.                بنابراين باتوجه به موارد بالا ، همين كه چند پيش آهنگ در يك رسد به سن 15 سالگي رسيدند ، به  غيراز جلساتي كه معمولاً پيش‌آهنگان آن رسد در هر ماه تشكيل مي‌دهند ، يك يا دوجلسه ديگر براي آنها ترتيب داده شود تا باحضور مربي واوليايشان به انجام خدمت اجتماعي وكارهاي عمومي مبادرت كنند . مثلا" با هم به گردش بروند ، قايقراني كنند وامثال آن .

واحد كار و اشتراك مساعي پیش آهنگان جوینده و سیار پسر:

   واحد كارواشتراك مساعي درمقطع جويندگان وسياران " تيم " است كه ممکن است با 3 تا 9 نفر تشكيل شود .اين عده همه كارها ونيازها ومشكلات خود را با تشريك مساعيوتقسيم كار صحيح ، حل ورفع مي‌كنند ودرانتخاب هنر و فن ومهارتها نيز داراي يك عقيده وسليقه مي باشند.نفرات هر تيم از ميان خود يك نفررا به سمت راهنماي تيم وشخص ديگري را به سمت معاون راهنما انتخاب مي كنند تا آنها را درپيشرفت مقاصدشان راهنمايي نمايند .

تشكيلات پیش آهنگان جوینده و سیار پسر :

   تيم، كوچكترين واحد جويندگي وسياري است، ولي واحد تشكيلات درجويندگان وسياران "دسته" است كه با دوتاچهارتيم تشكيل مي شود. هردسته داراي مشاور، معاون مشاور، پايور، منشي وصندوقدار خواهد بود كه درزيربه‌طورمفصل به ذكر انتخاب وتعيين وظايف هريك از آنها مي‌پردازيم:

روش انتخاب مشاور دسته ضميمه رسد پيش آهنگي

   همين كه يك يا دو تيم دررسد پيش آهنگي تشكيل شد، رسد مي تواند از وجود معاون رسد يا يكي از پدراني كه قادر به كمك درامورمربوط به جويندگان باشد طلب كمك كند واگر تيم ها براي تشكيل دسته، كامل نشده باشد، سررسد موظف است به امور جويندگان ضميمه رسد خود هم رسيدگي كند.

   هرگاه رسد معاون نداشته نباشد، مي توان يكي ازپيش آهنگان بزرگسال وباتجربه را كه ازجويندگان يا سياران محسوب مي شود، به جاي معاون به اين كارگماشت .

افسران دسته

   به غيراز اشخاصي كه دربالا به ذكرآنها پرداختيم، افراد ديگري كه لازم است از طرف كميته رسد به سازمان پيش‌آهنگي محل معرفي شوند، پس ازگذراندن دوره كامل كلاس‌هاي ويژه مشاوران ومعاون مشاور به كارگمارده خواهند شد.

مشاور

   وظيفه مشاور، نظارت كامل دركليه امورمربوط به دسته است وچنانچه راجع به مطالب وموارد مورد علاقه افراد، اطلاعاتي نداشته باشد، موظف است كه با اشخاص مطلع ومجرب درآن فن تماس حاصل کرده ومشكلات افراد را با كمك آنهامرتفع سازد.

معاون مشاور

   معاون مشاوردرغياب مشاوروظايف اورا انجام مي‌دهد ودرحضوراوامور مخصوصي را مانند: (وضع لباس افراد، آزمايش افراد تازه وارد، ارتباط با مقامات فني) رسيدگي وبرامورمربوط به حضوروغياب ودفاتروغيره نظارت مي كند.

انتخاب افسران دسته

   براي انتخاب پايور، منشي، راهنماي تيم ها ومعاون آنها ممكن است :

1.              مشاوراشخاصي را كانديدا وبه دسته پيشنهاد كند و اگرافراد دسته مايل بودند آنها راانتخاب مي كنند .

2.              خود افراد دسته با اكثريت آرا،اشخاص مورد نظرشان را انتخاب كنند .لامت سه سال وقرمز علامت پنج سال وارغواني علامت ده سال خدمت است . ورود به جرگه فرشتگان :

به دختر بچه های 8 تا 11 سال فرشته گفته می شود.این اولین مرحله از پیش آهنگی می باشد. تعليمات در اين مرحله شامل : انواع سرگرمي ها و بازي ها و تفريح هاي سالمي است، كه به شیربچگان آموزش داده می شود

 

 

قول فرشتگان

من، كه يك فرشته پيش آهنگ هستم، قول ميدهم ، كه به اندازه توانائيم ؛ به خداوند يكتا ايمان داشته و پدر و مادرم و ميهنم را دوست بدارمو ازمنشهاي فرشتگاناطاعت كنم .

منشهاي فرشتگان

فرشتگان چهار منش دارند كه بايد هر فرشته پيش آهنگ به آنها پايبند بوده و هميشه از آنها پيروي كند.

1.        خوشرويي : يك فرشته پيش آهنگ بايد هميشه خوشرو و خندان باشد.

2.        ياري : هر فرشته پيش آهنگ با همه مهربان است ودر كارهاي خانه كمك مي كند.

3.        ادب : فرشته با ادب و مطيع بزرگتران است.

4.        پاكي : فرشته راستگو و پاك است.

علامت فرشتگان

مطابق شكل انگشت سبابه دست راست را به انگشت پهلوي آن چسبانده و دو انگشت ديگر را زير شصت بگذاريد، سپس دست راست خود را طوري بالا نگاه داريد كه مچ دست شما در امتداد شانه راست قرار گيرد.

علامت فرشتگان در موارد زير بكار برده مي شود :

1.        هنگام اداي قول فرشتگان

2.        هنگام اداي سوگند پرچم

3.        هنگام اخذ اجازه از مربي و معاون كد.

4.        هنگامي كه مربي يا معاون و يا شخص ديگري بخواهد فرشتگان پيش آهنگ را در جلسه يا اجتماع به سكوت دعوت كند خود او علامت فرشتگان را نشان مي دهد، كليه فرشتگان هم بايد با ديدن اين علامت از مربي پيروي كرده و علامت را نشان مي دهند. ساكت و آرام و گوش به فرمان مربي مي ايستند.          

5.        براي معرفي به ديگران هنگامي كه در لباس رسمي فرشتگان نيستند. 

سلام فرشتگان

وقتي كه فرشتگان در مقابل پرچم ايران قرار مي گيرند و يا موقعي كه به مربيان خود و به خواهران پيش‌آهنگ و فرشته پيش آهنگ و فرشته خود مي رسند بايد همانطور كه در تربيت فرشتگان مرسوم است سلام بدهند. انگشتان دست راست را مانند علامت قرار داده و نوك انگشت سبابه را تا كنار لبه كلاه و اگر كلاه بر سر نداشته باشند، تا گوشه ابروي راست بالا آورده و حالت سلام بخود مي گيرند.

دست دادن فرشتگان

به تصوير بالا و طرز قرار گرفتن انگشتان توجه كنيد. دو نفر فرشته ، با اينگونه دست دادن بهم مي فهمانند كه با يكديگر مانند دو خواهر متحد و برابراند و قول فرشتگان را بخاطر مي آورند.

شعار فرشتگان

" شاد باش " شعار فرشتگان ايران است.

فرشتگان هميشه شاد خندان و از نشاط و سلامتي كامل بر خوردارند . زيرا پيوسته از تعليمات لازم و انواع بازي ها و سرگرمي هاي مفيد و سالم بهره مند مي شوند.

روش فرشتگان

" به ديگران كمك كن " روش فرشتگان ايران است .يك فرشته پيش آهنگ هميشه خندان است و هرگز سبب ناراحتي ديگران نمي شود و به اندازه توانايي خود به ديگران كمك مي كند.

لباس فرشتگان

ارزش و اهميت لباس :

 لباس یک فرشته همیشه باید :

1.        تميز و اتو كرده نگه دارند. (البته بزرگتر ها در اين باره به آنها كمك خواهند كرد)

2.        بدانند كه مواظبت از لباس ، چه قبل از پوشيدن آن و چه بعد از اين كه از تن بيرون آوردند، به عهده خود آنان است.      

3.        سعي كنند كه آنها را در جشن ها، جلسه هاي فرشتگان، اردوها، پيك نيك ها، بازديد ها، هفته هاي پيش آهنگي، رژه ها و برنامه هاي ويژه پيش آهنگي بپوشند.

4.        كوشش كنند كه نشان ها و علامت هاي لباس را در جاي خودشان بطور درست بدوزند.

5.        فراموش نكنند كه تنها وقتي كه مواد آموزشي درجه 3 را فرا مي گيرند، مي توانند لباس فرشتگان را بپوشند.

اما پس از آنكه اين مواد را ياد گرفتند و از عهده آزمايشهاي لازم بر آمدند، پس از انجام مراسم تحليف ، از دستمال گ ردن و كلاه فرشتگان هم مي توانند استفاده كنند.

            لباس فرشتگان شامل :

 اين لباس عبارت است از :

مانتو : مانتو از پارچه نخي به رنگ آبي آسمانی یا سبز و به فرم فون تهيه مي شود كه يكسره است، آستين آن بلند ، يقه اش گرد و جلو سينه اش باز است كه با سه دكمه بسته مي شود. در دوطرف سينه نيز دو جيب در دار متناسب با لباس دوخته مي شود. دكمه ها به رنگ لباس و كمربند ار جنس پارچه لباس است.

كلاه فرشتگان : به رنگ سرمه اي است و از پارچه سورمه اي بطور شش ترك دوخته مي‌شوند. بهتر است كلاه خود فرشتگان ببافند و يا بدوزند.

كفش : كفش فرشتگان اسپرت و به رنگ مشكي است.

جوراب : رنگ جوراب فرشتگان سورمه اي است كه ساقه آن كوتاه ويا سه ربعي است، و در زمستان از جوراب ساقه بلند استفاده مي شود.

 

دستمال گردن : دستمال گردن از پارچه نخي به رنگ زرد ليموئي و بشكل سه گوش تهيه مي‌شود كه از زير يقه با گره اي مانند پاپيون بسته مي شود. رنگ دستمال گردن فرشتگان در سراسر ايران يك رنگ است.

درجه ها و نشانهاي سه گانه آموزشي

فرشتگان داراي سه درجه و سه نشان آموزشي هستند. باين ترتيب :

       

درجه 3 : نشان درجه سه ، يك بال است كه در وسط پارچه سه گوش سورمه اي رنگ قرار دارد.شكل بال با ابريشم قرمز و حاشيه پارچهسه گوش با ابريشم طلائي رنگ بافته شده است.

           

               

                

درجه 2 : نشان آموزشي درجه 2 ، شكل دو بال نيم باز است كه در وسط پارچه لوزي به رنگ سورمه اي قرار دارد.

در اين نشان هم، شكل بالها با ابريشم قرمز و حاشيه پارچه با رنگ طلائي ابريشم دوزي شده است. در پائين و زير دو بال ، جمله " كوشش كن " دوخته مي شود.

              

                             

درجه1 : نشان آموزشي درجه 1 ، دو بال باز است كه در وسط پارچه سورمه اي رنگ با شكل لوزي قرار دارد.در اين نشان هم ، دور پارچه لوزي با رنگ طلائي و شكل بالها با رنگ قرمز ابريشم دوزي شده و در پائين نشان زير بالها نيز جمله " كوشش كن " دوخته مي شود.جاي اين نشانها روي جيب چپ لباس است كه فرشته به هر درجه اي كه نائل شد، نشان آن درجه را روي لباسش مي‌دوزد.

چون فرشتگان ، كودكاني پاك و معصوم هستند و همچنين فرشتگان آسماني را نيز هميشه با بال تصور و مجسم   كرده اند، از اين جهت علامت بال براي فرشتگان پيش آهنگ در نظر گرفتهشده است.فرشتگان درجه سوم ، يك بال دارند يعني چندان قدرت پرواز ندارند، در درجه دوم دو بال نيم دارند، يعني آماده پرواز هستند و در درجه يكم داراي دو بال باز مي شوند كه مي رساند آنان مي توانند پرواز كنند و به پيش آهنگي برسند. پيش آهنگاني كه از مرحله فرشتگي به پيش آهنگي مي رسند، مي توانند نشان آموزشي درجه يك را هم بالاي جيب چپ، يعني بالاي نشان درجه 3 پيش آهنگي ، نصب كنند .

چگونگي نشانهاي آموزشي پارچه اي و جاي آنها بر روي لباس

نوار فرشتگان

نوار فرشتگان ، مطابق شكل ، نواري است به رنگ لباس با 9 سانتيمتر طول و 5/2 سانتيمتر عرض كه در وسط آن جمله " فرشتگان پيش آهنگ ايران " با رنگ قرمز، و حاشيه نوار با رنگ زرد طلائي ابريشم دوزي مي شود. جاي اين نوار بالاي جيب راست است .

 

بازی های فرشتگان

هشت متر لي لي

            دختران فرشته در این بازی بايد بتوانند 8 متر راه را بطور لي لي (يك پائي) روي خط سيري كه به شكل (8) هشت لاتين يا دايره چهار شعاعي روي زمين با گچ ترسيم شده باشد بپيمايد، بطوريكه پاي ديگر آنها به زمين نيايد. اين كار ، دشوار نيست و تعادل و نيرو را در خردسالان زياد مي كند.

پرتاب كردن توپ ماهوتي

هر يك از فرشتگان بايد بتوانند يك توپ ماهوتي را سه بار با دست راست و سه بار با دست چپ با فاصله 6 متري بسوي شخصي كه مي خواهد آنرا بگيرد پرتاب كند و سه بار هم آنرا با هر دو دست بگيرد. اگر فرشته تنها باشد، مي تواند توپ را به ديوار روبروي خود پرتاب كند و دوباره آنرا بگيرد. اين كار بايد آنقدر تمرين شود تا فرشته در آن مهارت پيدا كند.
8 تا 11 سال شیربچه گفته می شود.این اولین مرحله از پیش آهنگی می باشد. تعليمات در اين مرحله شامل : انواع سرگرمي ها و بازي ها و تفريح هاي سالمي است، كه به شیربچگان آموزش داده می شود

عضویت

کاربران آنلاین

ما 48 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126       

جهت یابی

مدیریت در شرایط سخت