پيش آهنگان دختر

 ورود به جرگه پيش آهنگان دختر :

به دختران رد سنی

                                          

                                     

علامت پيش آهنگان دختر:  

      علامت پيش‌آهنگي با دست راست نشان داده مي‌شود. در پيش‌آهنگي دختران بايد سرشست را روي ناخن انگشت كوچك گذاشته و سه انگشت وسط را راست نگه دارند.در پيش‌آهنگي دختران بايد مچ دست موازي شانه و دست به طور قائم و در امتداد بدن باشد.

                              

معني و مفهوم علامت پيش آهنگی:  

         علامت پيش‌آهنگي نشانه مواد سه‌گانه سوگند است. سرشست كه روي ناخن انگشت كوچكقرار مي‌گيرد حاكي از اين است كه پيش‌آهنگ كوچكتر در حمايت پيش‌آهنگ بزرگتر قرارگرفته و حلقه ايجاد شده نيز نشاني از حلقه برادري ميليون­ها پيش‌آهنگ در جهان است.   

 

موارد استعمال علامت پيش آهنگی:    

1ـ هنگام اداي سوگند پيش‌آهنگي و سوگند پرچم

2ـ هنگامي كه پيش‌آهنگ بخواهد بدون داشتن لباس خود را پيش آهنگ معرفي کند.

3ـ هنگامي كه سررسدان و مربيان، پيش‌آهنگان را به سكوت دعوت مي‌كنندعلامت پيش‌آهنگي را نشان مي‌دهند.

دست پيش‌آهنگي:

پيش‌آهنگان با دست چپ كه به قلب نزديكتر است و نشاني از محبت پاك و بي‌آلايش و علاقهباطني آنها است با يكديگر دست مي‌دهند.

 پيش‌آهنگان هنگام دست دادن سه انگشت وسطي خود را بهم ديگر چسبانيده و شست و انگشت كوچك را بازتر از حد معمول نگاه مي‌دارند، تا وقتي كه دست خود را در دستپيش‌آهنگ ديگر مي‌گذارند و همان مفهومي را كه از سه ماده سوگند و حلقه برادري درعلامت ذكر شده به خاطر آورند.

 سلام پيش‌آهنگي:

پيش‌آهنگان با دست راست سلام مي‌دهند و حالت انگشتان آنها عيناً همان است كه در علامت پيش‌آهنگي ذكر شد و داراي معني و مفهوم خاصي نيز مي‌باشد.

عضلات بدن و دستها هنگام سلام پيش‌آهنگي بايد راحت و آزاد باشد و دست نيز از جلو سينه بالا برده شود.

سرانگشت سبابه ابروي راست را بايد لمس كند به طوري كه ثلث ابرو در طرف راست دست رو به خارج و بقيه رو به داخل قرار گيرد. سلام پيش‌آهنگي را با كلاه و بدون كلاهمي‌توان داد. دختران پيش‌آهنگ هنگامي كه كلاه برسردارند نيز انگشت سبابه ملامس ابروي راست مي‌شود نه ملامس لبه كلاه.

موارد استعمال سلام:

1ـ براي اداي احترام به رهبر، رئيس‌جمهور و مقامات كشوري و لشكري و اولياي پيش‌آهنگي كشور

2ـ براي اداي احترام به پرچم مقدس ايران

3ـ براي احترام و اظهار ادب و آشنائي با پيش‌آهنگان ديگر و خداحافظي از آنان

4ـ براي اداي احترام به مافوق و سررسدان

 

منش‌هاي 12 ‌گانه

1ـ شرافت و امانتداري:

دختر پيش‌آهنگ امين است و شرافت او قابل اعتماد است.

2ـ پرهيزگاري :

دختر پيش‌آهنگ هميشه پرهيزگار است و از نزديک شدن به امور خلاف دين و اخلاق خوداري مي­کند.

3ـ ياري و نيکوکاري:

دختر پيش‌آهنگ خيرانديش و نيکوکار است و از هيچ‌گونه كمك و مساعدتي دريغ نمي‌نمايد.

4ـ خواهري و برادري:

      پيش­آهنگان با هم برادر و خواهرند.

5 ـ ادب:

دختر پيش‌آهنگ مؤدب، متواضع و مهربان است.

6ـ حفظ محيط زيست- شفقت با حیوانات:

دختر پيش‌آهنگ از محيطزيست حفاظت مي‌كند و مي‌داند كه محافظت نكردن از محيط زيست گناه است. 

7ـ اطاعت:

دختر پيش‌آهنگ مطيع و فرمانبردار است و از اشخاص واجب‌الاطاعه مثل پدر و مادر و اولياء و سررسدان و دبيران و آموزگاران و مربيان خود و نيز از مقررات پيش‌آهنگي وقوانين مملكتي اطاعت و تمكين مي‌كند.

8 ـ خوشرويي:

دختر پيش‌آهنگ هميشه خوشرو و خندان است و هرگز خوشرويي خود را فراموش نمي‌كند.

9ـ صرفه‌جويي:

دختر پيش‌آهنگ ارزش مال و جان و نيروي خود را محترم دانسته و در مصرف و به كار انداختن آنها افراط و تفريط نمي‌كند. از تجملات و مدپرستي و خريد اشياي گران‌قيمت و بي‌مصرف خودداري مي‌كند تا با صرفه‌جويي‌هاي به جا و به موقع خود قادر باشد كه درروزهاي تنگ و سخت زندگي محتاج نشود.

10ـ پاكي و راستي:

دختر پيش‌آهنگ هرگز دروغ نمي‌گويد و نمي‌گذارد كه افكار پليد و ناپاك به مغز او راه يابد. از پندار بد مي‌پرهيزد و در كردار و گفتار، پاك و راستگو است.

11- پاسداري :

پيش­آهنگ دختر قدر محبت را شناخته و نسبت به خدا، ميهن و خويشات و مربيانش پاسدار است.

12- شجاعت :

پيش­آهنگ دختر شجاع است.

 

شعار پيش­آهنگان ايران : 

" آماده‌باش"

دختران پيش‌آهنگ در خدمت ميهن و اجتماع و اطاعت از قوانين جاري مملكتي و مقررات ومنش پيش‌آهنگي مي باشد در مبارزه با فساد و سختي‌هاي زندگي و براي كمك به مردم و بني‌نوع خود هميشه آماده است.

روش پيش­آهنگان ايران :

 " روزي يك كار نيك انجام بده "

دختر پيش‌آهنگ هنگام اداي سوگند به طور ضمني متعهد گرديده كه تا پايان عمر همه روزي لااقل يك كار نيك انجام دهد.

وفاي به عهد و علاقه شديد او به پيش‌آهنگي و نيز احترام به سوگندي كه ياد نموده او را وادار مي‌نمايد كه با چشمان باز شكاري با کمال ميل و اشتياق به جستجوي كار نيك روزانه خود باشد.نبايد از نظر دور داشت كه كار نيك بسيار است و انجام آن علاوه بر اينكه چندان زحمتي ندارد بسيار شيرين و لذت‌بخش مي‌باشد.

حمايت از فقرا و بيچارگان و هدايت مريضي به پزشك و يا بيمارستان همه كار نيك محسوب مي‌شوند. براي اينكه دختر پيش‌آهنگ كار نيك روزانه خود را از ياد نبرد وجود يك دفترچه كوچك براي ثبت كار نيك او لازم است ولي بهتر است که اين دفترچه را پيش خود نگه دارد و به ديگران نشان ندهد، زيرا چنين کاري تظاهر و خودنمايي محسوب مي شود.

فعاليت‌هاي پيش‌آهنگي

علايم مخابرات زميني:

دختر پيش‌آهنگ براي نيل به درجه سوم پيش‌آهنگي بايستي علايم ذيل را بداند و در مواقع لزوم از آنها استفاده نمايد.

نوك تبر هميشه جهت حركت را به ما نشان مي‌دهد.

اين علامات را مي‌توان با گچ يا ذغال بر روي تخته‌سنگ‌هاي بزرگ در صحرا و كوهستان و با چوب يا اثر انگشت بر روي خاك‌هاي نرم و زمينهاي مرطوب رسم نمود و نيز ممكن است كه با استفاده از قطعات كوچك سنگ بنفش به ترسيم علامات مذکور مبادرت نمود. ترسيم علامات فوق‌الذكر روي در و ديوار خانه‌هاي مردم اكيداً ممنوع است.

علامات با سوت:

دختر پيش‌آهنگ بايد علايم زير را كه با سوت داده مي‌شود به خوبي بشناسد و به مجرد شنيدن مطابق دستور عمل نمايد.

يك سوت كشيده و بلند: آماده‌باش، خبردار، ساكت، متوجه باش، منتظر فرمان باش، نگاه كن (سوت كشيده قطارها علامت نزديك شدن قطار به ايستگاه مي‌باشد.)

دو سوت كشيده: پنهان شويد.

سه سوت كشيده: علامت خطر و جلب كمك است.

چند سوت كشيده: متفرق شويد

يك سوت كشيده و دو كوتاه: بايستيد و حركت نكنيد.

دو سوت كوتاه: تصديق مي‌كنم، صحيح است.

چند سوت كوتاه و متوالي: جمع شويد، بشتابيد.

دو سوت كوتاه و يك سوت كشيده: احضار سرجوخه‌ها از طرف رئيس رسد و معاونيا هر مربي ديگر

چندين سوت كشيده و كوتاه متوالي: براي خوردن ناهار حاضر شويد.

بانداژ ساده:

دختر پيش‌آهنگ بايستي بتواند خراشيدگي و زخم‌هاي خيلي ساده را كه در انگشتان و مچ دست و پا و با ساق و ران و ساعد و بازو ايجاد مي‌شود با باند نواري و يا باند پهن ببندد.

باند نواري عبارت است از پارچه كتاني، يا گاز يا ململ به طول مورد نياز و به عرض 2 تا 4 سانتيمتر. باند پهن نيز تا 12 سانتيمتر عرض دارد.

قبل از شروع به كار دستتان را با الكل بشوييد و سپس خراشيدگي و زخم را با يكي از محلول هاي ضدعفوني‌كننده مانند الكل، تنتوريد، مركوركرم يا محلول متساوي آب و سركه و اگر هيچكدام در دسترس نباشد با آب گرم پاك كنيد. اگر اشياي خارجي مانند خرده‌شيشه و يا شن در زخم باشد آنها را بيرون آورده زخم را ببنديد.

دقت كنيد كه باند را قدري محكم و خيلي مرتب و منظم و از زير به بالا به پيچيد و انتهاي آن را به دو قسمت كرده و يكي از قسمت‌ها را يكيدو دور برعكس پيچانده و سپس انتهاي دو قسمت را گره مربع بزنيد.

از سنجاق قفلي نيز مي‌توان استفاده نمود.

طريقه استفاده از باند سه‌گوش:

باند را يك تا كنيد بعد دو گوشه آن را به طرف داخل يك تاي ديگر زده و پس از آن با يك تاي ديگر آن را جمع كنيد.

باند سه‌گوش را مي‌توان براي آويختن دست به گردن، بستن آرنج، زانو ـ كف دست،كف پا، ساق پا، پيشاني و... به كار برد.

مي‌توان از دستمال گردن در صورتي كه به باند مثلث دسترسي نباشد استفاده نمود.

چيدن ميز غذا و آداب سر سفره :

چيدن ميز غذا:

يك ميز خوش­منظره به بيننده آن اشتها مي‌بخشد. اگرچه غذا از نوع ساده‌ترين غذاها باشد.گذاردن گل و گياه سبز و چيزهايي كه ميز غذا را زيبا مي‌كند بسيار لازم و ضروري است.

دقت كنيد كه در صورت امكان گل را مطابق با فصل انتخاب كنيد.

ژاپني‌ها در قرار دادن انواع گل به اشكال مختلف بر سر ميز مهارتي به­سزا دارند كه شهره آفاق شده است.

سرو كردن:

غذا را طوري سرو كنيد كه ميهمانان راحت باشند. بهترين طريقه سرو غذا از چپ به راست مي‌باشد كه راه دست همه مي باشد.

 عادات:

خيلي به­جا است كه مطابق آداب و رسوم و عادات هر مملكت رفتار كرده و مواقعي كه با آنها هستيم غذا را مطابق طبع و رسوم آنان تهيه كرده و مانند آنها صرف نماييم زيرا اين عمل نشانه دوستي و مهمان‌نوازي است.

آداب سرميز غذا را مي‌توان به دو بخش تقسيم نمود:

آداب سرميز براي ميزبان

آداب سرميز براي مهمان

به طور كلي بايستي كوشش كرد تا ميز غذا منظم و تميز باشد. دهان موقع خوردن غذا صدا نكند و لقمه كوچك بوده و به آرامي فرو برده شود. مكالمات متناسب و خوش‌آيند همه باشد.هنگام ورود به سالن غذاخوري ابتدا ميزبان حضور خواهد يافت تا مهمانان را  به­جاهايشان راهنمايي كند و مهمان در همان محلي بايد قرار گيرد كه ميزبان تعيين كرده است. (معمولاً با نهادن كارت محل هركس را مشخص مي نمايند.)به هرحال فوراً بنشينيد و اگر آبميوه و يا سوپ روي ميز و در جلوي شما باشد، ابتدا دستمال سفره را به آرامي روي زانو پهن كرده و سپس ميل نماييد.

در اين اثنا خود ميزبان هم سر ميز نشسته و به ميهمانان تعارف مي‌كند.

    اگر اتفاقي براي ميز رخ دهد مثلاً ليواني بشكند يا ظرف غذا بريزد، ميزبان با ملايمتروي ميز را تميز مي‌كند و روي لكه غذا را با دستمال پاكيزه مي‌پوشاند و خيلي زود همه چيز فراموش مي­شود.

    وظيفه ميزبان است كه مرتباً مواظب همه كس و همه چيز باشد. اگر ليواني آبش تمام شد، آن را تجديد كند. وقتي كه غذا تمام شد ميزبان جلو افتاده و ميهمانان را به اتاق پذيرايي مي‌برد.

نكات بسيار كوچك كه بر سر ميز غذا حايز اهميت فراوان است به شرح زير است:

1ـ پي در پي آب ننوشيد.

2ـ به­هنگام خوردن سوپ قاشق را از سوي خود به جلو حركت داده و آن را پر كنيد.

3ـ سوپ را تا آخرين قطره نخوريد.

4ـ اگر سوپ در فنجان باشد مي‌توانيد آن را سر بكشيد يا قاشق قاشق ميل كنيد.

5ـ قاشق را هيچ­وقت در فنجان نگذاريد بلكه آن را د‌‌‌ر نعلبكي جاي دهيد.

6ـ قاشق چاي­خوري براي هم­زدن چاي است هرگز با آن چاي نخوريد.

7ـ كارد و چنگال و قاشق را پس از صرف غذا در يك نقطه بشقاب بگذاريد.

8 ـ كارد كره‌خوري و قاشق خورشت‌خوري بايد در ظرف خودشان باقي باشند، وقتي غذا تمام شد دستمال سفره را كمي تا كرده كنار ظرف دسر بگذاريد.

ميهمان بايد از راهنمايي‌هاي ميزبان پيروي كرده و با ميهمانان ديگر مهربان باشد.

اگر در موقع صرف غذا از شما خطايي سر زد ناراحت نشويد زيرا ممكن است كه فقط خود شما متوجه خطايتان شده باشيد نه سايرين.

داشتن پول ذخيره در صندوق (اقلاً دو هزار تومان)

اگر هيچ­گونه درآمدي نداشته باشيد مسلماً پدر و مادر و اولياي شما همه روزه يا هر هفته يا ماهانه مبلغي به عنوان مخارج اياب و ذهاب منزل به آموزشگاه و بالعكس و يا براي خريد لوازم‌التحرير به شما پرداخت خواهند کرد. حتي ممكن است پول توجيبي هم به شما بدهند. شكي نيست كه بيشتر شما دختران به هر صورتي كه باشد در ماه دو يا سه بار به سينما و يا گردش مي‌رويد.

    هرگاه در خريد لوازم­التحرير آموزشگاه دقت كنيد و بي‌جهت درارتباط با كاغذ و مركب و قلم و دوات و جوهر و مداد و دفتر و امثال آنها اسراف نکنيد و كوشش كنيد كه حداكثر استفاده را از لوازم مذکور بنماييد و يا اين كه صبح‌ها كمي زودتر از خواب بيدار شده و يك راه اتوبوس را پياده طي كنيد و به جايماهي سه بار گردش رفتن از يك نوبت آن خودداري نماييد، مسلماً در آخر هر ماه مبلغي پول اضافي اندوخته خواهيد داشت كه پس از چندين سال همين مبلغ جزيي براي شما سرمايه‌اي خواهد بود.

از طرفي دختران پيش‌آهنگ مي‌توانند كه با فروش تابلوهاي نقاشي و دوختن دستمال­هاي زيبا و گل­هاي كاغذي كه ساخته و پرداخته خودشان مي‌باشد منبع درآمدي داشته باشند. پرداخت توجه داشته باشيد كه ذخيره چند تومان در هر ماه به خواسته و برنامه زندگي شما زياني وارد نخواهد ساخت، بلكه  با به مصداق (قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود).روزي همين چند تومان‌ها يك سرمايه خوبي براي شما خواهد بود.

هيچ­يك از پيش‌آهنگان مجاز نخواهند بود كه براي به­دست آوردن پول ذخيره و در صندوق رسد و حق عضويت يا هر گونه اندوخته‌اي بدون جهت اولياي خود را تحت­فشار قرار دهند.

 

 

 

سرود پيش‌آهنگي دختران             شعر از: آقاي نظام فاطمي

بند اول

ما نشانه فرهنگ كشوريم
قلب ما خانه مهر مادري

آيين ما كار نيك ما
پيش­آهنگي رهنمون ما

 

دختران پيش‌آهنگ كشوريم
رنج ما راحتي‌بخش ديگري
گفتار و پندار نيك ما
ديو زشتي­ها زبون ما

بند دوم

راه رستگاري رسم و راه ما
اهرمن مي‌گريزد زراه ما

آيين ما كار نيك ما
پيش‌آهنگي رهنمون ما

 

جاي بي‌پناهان در پناه دامنما پاك باشد گواه ما
گفتار و پندار نيك ما
ديو زشتي­ها زبون ما

 

ورود به جرگه پيش آهنگان جوينده و سيار دختر :

   جواناني كه سنين بين 14 تا 17 سال باشند، چه از پيش پيش آهنگ بوده و باشند يا نه، ميتوانندبه مرحله پيش آهنگان جوينده وسيار وارد شوند. دسته جويندگان ممكن است ضميمه يك رسد پيشآهنگي ويا جزو دسته پيشآهنگان دريايي و يا هوايي باشند كه هردو قسمت آن داراي برنامه ويژه و كتاب جداگانه است. براي ورود به جرگه جويندگان كه بخش نخست مرحله سياري است، كافي است كه علاقه مندان ، به رسد دسته جويندگان و يا به دسته مستقل جويندگان مراجعه و ثبت نام كنند. جويندگان پس از پايان دوره جويندگي ، مي توانند به جرگه سياران داخل بپيوندند.

آداب پیش آهنگان جوینده وسیار دختر :

   شعار: كسي كه از دوران كودكي بيرون آمده و جواني برازنده شده و نيروي فكري و جسمي و هوشي او زياد شده است، بايد كوشش كند كه از اين نيروها براي خدمت به مردم، به بهترين روش استفاده كند. او بايد به ياد داشته باشد كه پيش‌‌آهنگ جوينده و سيار هميشه براي خدمت آماده است.

پس شعار او از اين پس " خدمت كن " خواهد بود.

   نشان: نشان جويندگان و سياران عبارت از قطب نمايي است كه روي آن يك لنگر كشتي و در دو طرف دسته لنگر ، دو بال و بر روي همه آنها نشان سه شاخه پيش آهنگي قرار گرفته است.بال‌ها نشان دهنده سير و پيشرفت ، لنگر، نماينده ايستادگي و صبر و بردباري و قطب نما،نشاني ازخط‌مشي و راه راستي است كه پيش آهنگان جوينده و سيار بايد در زندگي خويش بپيمايند. به علاوه، لنگر كشتي ، بال و قطب نما را مي توان به ترتيب علامت پيش‌‌آهنگان جوينده و سيار دريايي و هوايي و زميني دانست.

لباس پیش آهنگان جوینده وسیار دختر :

   شامل: مقنعه ، مانتو و شلوار است. 

علامت هاي روي لباس جوينده و سيار و جاي نصب آنها:

نشان پارچه اي به اندازه 5/2 × 11 سانتي متر

   ويژه پيش آهنگان جوينده: به رنگ سبز كه عبارت "پيشاهنگان جوينده " و علامت درجه 3 پيش آهنگي يا رنگ سبز روي آن بافته شده است .

ويژه پيش آهنگان سيار : از پارچه اي با زمينه خاكي كه عبارت " سياران جوينده " و علامت درجه 3 پيش آهنگي با رنگ قرمز روي آن بافته شده است.

نشان پارچه اي به اندازه 5 × 7 سانتي متر

   ويژه پيش آهنگان جوينده : پارچه خاكستري رنگ كه شكل نشان جويندگي به رنگ سبز و با حاشيه و نقوش طلايي روي آن ابريشم دوزي شده است.

ويژه پيش آهنگان سيار: پارچه خاكستري رنگ كه شكل نشان سياري به رنگ قرمز و با حاشيه و نقوش طلايي روي آن ابريشم دوزي شده است.

علامت افسران دسته

پايور : سه نوار قرمز به طول 6 و عرض 1 سانتي متر

معاون پايور : دو نوار قرمز به طول 6 و عرض 1 و يك نوار قرمز 381 سانتي متر

راهنماي تيم : دو نوار قرمز به طول 6 و عرض 1 سانتي متر

معاون راهنماي تيم : يك نوار قرمز به طول 6 و عرض 1 سانتي متر

منشي :دو برگ طلايي 

صندوقدار : كليد طلايي رنگ

جاي نصب علامت افسران دسته ، 20 سانتي متر پائين تر از علامت شهرستان ، روي آستين چپ بلوز است

مشاور دسته

    بالاي جيب راست ، نشان پارچه اي خاكي رنگ كه عبارت " سازمان پيش آهنگي ايران " به روي آن نوشته شده ، دوخته مي شود و بر روي جيب چپ نشان پارچه اي دوبل سازمان پيش آهنگي ايران نصب مي گردد.

تعهد پیش آهنگان جوینده وسیار دختر :

   من كه يك پيش آهنگ جوينده (سيار) هستم ، نزد وجدان خود متعهد مي‌شوم كه :

1. نسبت به سوگند پيش آهنگي وفادار بوده و 12 منش پيش‌آهنگي را همواره به موقع به اجرا و عمل بگذارم.به نظام جمهوري اسلامي ايران پايبند و به قانون اساسي ميهنم احترام بگذارم و همواره به مفاد آن عمل كنم.

2. از قوانين مملكتي پيروي كنم.

3. در امور مربوط به منزل ، آموزشگاه ، عبادتگاه، كوچه، محله و شهر به نسبت سهم خود قبول مسئوليت كنم.

4. زماني كه به سن قانوني رسيدم در انتخابات كشوري شركت كنم.

5. با توجه به اين كه هموطنان عزيزم ممكن است از پيروان اديان مختلف و يا از نژاد هاي متفاوت باشند، به پيروي از 12 منش پيش آهنگي، با آنها به مهرباني و عطوفت كامل رفتار كنم.

6. در آباداني سرزمين عزيزم ايران كه با فداكاري و جانبازي اجداد و نياكانم به ارث رسيده است، با قبول مسئوليت و زحمت و پشتكار در عمران آن بكوشم و آنرا بهتر از قبل به آيندگان تحويل دهم.

7. براي فرشتگان و پيش آهنگان الگوي خوبي باشم و نسبت به نهضت مقدس پيش آهنگي وفاداري نشان دهم و تا آنجا كه ممكن است سعي كنم كه توجه ديگران را به سوي مراحل مختلف پيش آهنگي جلب كرده و به آنها كمك كنم.

واحد كار و اشتراك مساعي پیش آهنگان جوینده وسیار دختر :

   واحد كار و اشتراك مساعي در روش جويندگان و سياران "تيم" است كه با 3 تا 9 نفر ممكن است تشكيل شود.اين عده همه كارها و نيازها و مشكلات خود را با تشريك مساعي و تقسيم كار صحيح ، حل و رفع مي‌كنند و در انتخاب هنر و فن و مهارت‌ها نيز داراي يك عقيده و سليقه مي باشند. نفرات هر تيم از ميان خود يك نفر را به سمت راهنماي تيم وشخص ديگري را به سمت معاون راهنما انتخاب مي كنند تا آنها را در پيشرفت مقاصدشان راهنمايي نمايند.

تشكيلات پیش آهنگان جوینده وسیار دختر :           

   تيم ، كوچكترين واحد جويندگي و سياري است و واحد تشكيلات در جويندگان و سياران " دسته " است كه با دو تا چهار تيم تشكيل مي شود. هر دسته داراي مشاور، معاون مشاور، پايور، معاون پايور، منشي و صندوقدار خواهد بود كه در زير به‌طور مفصل به ذكر انتخاب و تعيين وظايف هر كدام از آنها مي پردازيم.

طرز انتخاب مشاور، دسته، ضميمه رسد پيش آهنگي

   همينكه يك يا دو تيم در رسد پيش آهنگي تشكيل شد ، رسد مي تواند از وجود معاون رسد يا يكي از پدراني كه قادر به كمك در امور مربوط به جويندگان باشد طلب كمك كند و اگر تيم‌ها براي تشكيل دسته كامل نشده باشد، سر رسد موظف است به امور جويندگان و رسد خود هم رسيدگي كند. هرگاه رسد داراي معاون نباشد ، مي توان يكي از پيش آهنگان بزرگسال و با تجربه را كه جزء جويندگان يا سياران محسوب مي شود بجاي معاون اين كار قرار داد.

افسران دسته

   به غير از اشخاصيكه در بالا به ذكر آنها پرداختيم ، افراد ديگري كه لازم است از طرف كميته رسد به سازمان پيش آهنگي محل معرفي شوند، پس از گذراندن دوره كامل كلاس هاي ويژه مشاوران و معاون مشاور به كار گرفته مي‌شوند.

مشاور

   وظيفه مشاور، نظارت كامل بر كليه امور مربوط به دسته است و چنانچه راجع به مطالب و موارد مورد علاقه افراد، اطلاعاتي نداشته باشد موظف است كه با اشخاص مطلع و مجرب در آن فن تماس برقرار کرده و نياز افراد را با كمك آنها مرتفع سازد.

معاون مشاور

   معاون مشاور در غياب مشاور وظايف او را انجام مي دهد و در حضور او امور مخصوصي را مانند: (وضع لباس، آزمايش افراد تازه وارد، ارتباط با مقامات فني) رسيدگي و بر امور مربوط به حضور و غياب دفاتر و غيره نظارت مي كند.

انتخاب افسران دسته         

براي انتخاب پايور، منشي، راهنماي تيم‌ها و معاون آنها ممكن است :

1. مشاور اشخاصي را كانديدا و به دسته پيشنهاد كند. اگر افراد دسته مايل بودند آنها را انتخاب مي كنند.

2. خود افراد دسته به اكثريت آراء، اشخاص مورد نظرشان را انتخاب مي‌كنند.

افراد دسته هاي پیش آهنگان جوینده وسیار دختر :

   افراد دسته هاي جوينده و سيار بر حسب علاقه اي كه به يكديگر دارند و نيز با توجه به هنر و صنعت و مهارتشان، در يك تيم جمع مي شوند، بنابراين ممكن است تعداد يك تيم از 3نفر به بالا وحتي تا 9 نفرهم برسد. منظور از تيم ، اجتماع افرادي است كه وجه مشتركي در علاقه منديشان داشته باشند و برنامه هاي خود را نيز روي اصول تقسيم كار تنظيم كنند تا هر كسي مطابق ذوق و سليقه خود بخشي از يك واحد كار را به عهده بگيرد.مثلا" در گردش‌هاي اكتشافي هميشه يك نفر مامورخريد و يك نفر آشپز و ديگري مأمور راهيابي و بالاخره شخص چهارم مسئول نقشه كشي يا علامت گذاري و غيره مي شود و به همين ترتيب هميشه كارها بين افراد تيم تقسيم مي گردد . چون اين‌گونه افراد از مرحله كودكي خارج شده و به دوره جواني وارد مي شوند، بايد وظايف و مسئوليت هاي بزرگتر و خطير را به عهده گرفته و کوشش كنند كه همواره براي تيم و دسته و گروه و اجتماع نافع و مثمر ثمر واقع شوند و گرنه تيم آنها نامي بي معني خواهد بود.

   معمولاً برنامه كار جويندگان و سياران با نمودارها و عكس‌ها و گرافيك‌هاي زيبا به ديوار اتاق كارشان نصب مي شود تا كساني كه براي ديدن فعاليت دسته يا تيمي مي روند با مشاهده آنها از كوشش و پيشرفت دسته آگاه شده و از برنامه هاي مختلف نيز مطلع گردند .

   افراد تيم‌هاي جوينده و سيار، تنها براي اجراي برنامه گرد هم نمي آيند، بلكه به دليل تقويت دوستي و برادري كه ميان آنهاست، حتي اوقات فراغت خود را نيز باهم مي گذرانند تا از گفت و شنود با يكديگر لذت ببرند و مطابق شعارشان كه " آماده براي خدمت " است ، برنامه هايي طرح كنند كه متضمن خدمت به اجتماع باشند.جلسات رسمي تيم ها در هر ماه 2 بار تشكيل مي‌شود.

 

پرچم دسته سياري دختران 

1.        اندازه پرچم : 90 * 110 سانتي متر

2.        رنگ پرچم : دو رنگ ( نصف بالا عنابي ، نصف پايين رنگ انتخابي دسته )

3.        نوشته روي پرچم : روي قسمت عنابي با رنگ انتخابي دسته و در قسمت پائين با رنگ عنابي

4.        شكل و نوشته روي پرچم

5.        اندازه چوب پرچم : 20/2 متر

پرچم تيم

   براي هر يك از تيم ها لازم است پرچمي تهيه شود. اين پرچم نشان دهنده يگانگي و همبستگي و هم‌فكري ميان افراد تيم است. شكل پرچم هاي تيم متفاوت است.

توجه : پرچم تيم به شكل ، رنگ، جنس و اندازه گوناگون ، به ابتكار و انتخاب افراد تيم تهيه مي شود.

تهيه برنامه

  معمولا" دسته هاي جوينده و سيار، برنامه هاي خود را هر 3ماه يكبار ، متناسب با چگونگي فصل‌هاي سال ، با در نظر گرفتن قواي فكري و جسمي افراد دسته و با توجه به تعطيلات آموزشگاه‌ها و اوقات فراغت دانش آموزان و امكانات موجود با مراجعه به منابع چهارگانه برنامه جويندگان و سياران تهيه و تنظيم مي كنند.

منابع برنامه جويندگان و سياران

   برنامه جويندگان و سياران به 4 قسمت اصلي زندگي بيرون از شهر، زندگي اجتماعي، خدمات اجتماعي و شغل يابي تقسيم مي گردد كه هر يك از قسمت‌ها نيز به شرح زير داراي منابع گوناگون و موضوع‌هاي بسياري است :

زندگي بيرون از شهر

   كوه پيمايي، پياده روي و گردش، مسافرت با قايق، اتومبيل يا دوچرخه، اكتشافات علمي ، اردو زني در محوطه ناشناس، مسابقه قايق‌راني، مسابقه دوچرخه سواري، مطالعه در بيرون از شهر، ماهيگيري ، عكاسي، اكتشافات در جنگل ، راه سازي در كوهستان و جنگل، سوار کاري، بازي هاي دسته جمعي، كشف غارهاي بزرگ، مسابقه شنا، مسافرت به منظور شناسايي طبيعت، اسكي، دو و صحرانوردي، شكار پرندگان براي مصرف خوراكي ، حيوانات و چرخهاي اتومبيل، دوچرخه و چهارچرخه.

 

زندگي اجتماعي

   دعوت به چاي و يا ناهار و شام به مناسبت ورود اعضاي جديد به دسته. مراسم معرفي در جلسه‌هاي دسته، جشن گل، جشن درختكاري، مطالعه آداب و رسوم و عادت‌هاي اجتماعي قبايل وايل هاي مختلف، آذرگاه، داستان سرايي، مشاعره، تئاتر ، تمرين حركات موزون اجتماعي و ملي، بازي‌هاي اجتماعي و تفريحي ساده، مسابقات ورزشي ميداني، شكار گنج، پيك نيك ، سرود و فرياد شادي، جشن تولد، توزيع جوايز، جشن فارغ التحصيلي، جشن خانه نو و جشن‌هاي فرهنگي.

خدمات اجتماعي

مبارزه بر عليه آتش سوزي ، معاينه دوچرخه هاي اعضاء ، شركت در انتخابات براي دارندگان شرايط، ساختن پناهگاه در كوهستان، كمك به راهنمايي وسايط نقليه ، كمك به حفظ آثار و بناهاي تاريخي و باستاني، جمع آوري لباس براي مستمندان، اهداي خون به بيمارستان‌ها، اجراي برنامه‌هاي ورزشي در راديو و تلويزيون، كمك به سازمان‌هاي خيريه، اهداي زمين و ساختمان به بنگاه‌هاي خيريه، دستگيري مستمندان، راهنمايي و كمك به جهانگردان، باز كردن راه پس از بارش برف هاي سنگين، جمع آوري اسباب بازي و عروسك هاي كهنه و تعمير و تحويل آنها به پرورشگاه‌ها، كمك به سالخوردگان ، خدمت در جامبوري و كمپوري‌ها، آموزش فنون وتعليمات پيش آهنگي به                     پيش آهنگان، سرپرستي رسد يا كدي كه مربي ندارد، تميز كردن محله يا مسجد يا مدرسه، نجات غريق، كمك در سرشماري‌ها، يافتن گم شدگان ، نجات اشخاص، تقسيم غذا در بنگاه‌هاي خيريه ، توسعه امر درختكاري و كمك به بي سوادان.

شغل يابي

    بررسي مشاغل ، ارزش دادن به مشاغل، بازديد از باشگاههاي نظامي، ، بازديد از كتابخانه ها و موزه ها، بازديد از اداره مشاغل،کسب اطلاعاتي از شغل اولياي افراد دسته، شركت در كنفرانس ها و برنامه هاي حرفه اي ، بازديد از برخي تجارتخانه‌ها، مطالعه در مدال هاي لياقت، انجام بعضي از كارهاي موقتي، تماس با بنگاه هاي كشاورزي و عمراني، تماس با آموزشگاه‌هاي حرفه اي، بازديد از مدارس و دانشكده ها ، بازديد از صنايع نفتي، بازديد از سازمان‌هاي نشر كتاب و روزنامه، تماس با مراكز كاردستي، تماس با اتاق بازرگاني، تماس با دانشكده هاي فني و علوم اداري، تماس با سازمان‌هاي مربوط به راديو و تلويزيون، ديدن بعضي از تعميرگاه‌ها و ...

شادروان ، زنده یاد دکتر حسین بنائی بزرگمرد تاریخ ورزش ، تعلیم و تربیت ، پیش آهنگی ، مؤسس بسیاری از شرکت های تعاونی ، بنیانگذار مسابقات ورزشی مدارس و دانشگاه ها ، بانی دوره عالی تربیت بدنی در دانشسرای عالی ، استاد دانشگاه ، هنرمند خلاّ ق ، نقاش ( در رشته های کلاسیک ، مدرن ، کاریکاتور ، مینیاتور ) ، مؤلف 57 کتاب تربیتی ، مترجم زبان های فرانسه و انگلیسی ، خوشنویس ، عاشق خدمت برای تربیت نسل آینده ، بانی اردوگاه ها و مؤسسات ورزشی و خانه های پیش آهنگی ، قهرمان و مروّج رشته های مختلف ورزشی ، انسانی شجاع ، متدین ، اصیل زاده ، مرد بزرگی از خطّه مردپرور خراسان... در دهه آخر خرداد1290 در محله یزدی آباد مشهد ، در خانواده ای پرهیزگار ، به دنیا آمد . پدرش ، حاج علی اصغر بنائی ، از معماران برجسته دوران اواخ قاجاریه ، تا اواسط دهه 1330 خورشیدی ایران است . وی پس از 80 سال زندگی پرتلاش ، در روز جمعه 12 مهر 1370 مطابق با 4 اکتبر 1991 در بروکسل چشم از دنیا فرو بست .

برای مطالعه ادامه این زندگی نامه می توانید فایل " زندگی نامه دکتر بنایی ، مؤسس سومین دوره پیش آهنگی در ایران " دریافت کنید .

11 تا 14 سال که تعلیمات پیش آهنگی را می گذرانند پیشاهنگان دختر گفته می شود.

عضویت

کاربران آنلاین

ما 53 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126       

جهت یابی

مدیریت در شرایط سخت