زنده ماندن در دریا در شرایط سخت

زنده ماندن در دريا

در واقع سخت ترين شرايطي كه بايد در آن زنده ماند زنده ماندن در دريا است . زنده مانــدن به ميزان مدت زمان كوتاه يا بلند جيره و تجهيزات موجود و ابتكار عمل بستگي دارد . شما بايد ميل زيادي به زنده ماندن در خود داشته باشيد .

75 % سطح كره زمين را آب پوشانده است و 70 % اين آب را اقيانوس ها و درياها تشكيل مي دهند . شما بايد همواره اين احتمال را بدهيد كه روزي مجبور خواهيد شد از عرض گسترده آبي عبور كنيد . همواره اين احتمال وجود دارد كه هواپيماها يا كشتي شما در شرايط  خطرناكي مانند طوفانها ، تصادمات ، آتش سوزي يا جنگ گير بيفتد .

دريـــاي آزاد

در درياهاي آزاد با امواج و باد مواجه خواهيد شد . شما همچنين ممكن است با گرما يا سرماي شديد نيز مواجه شويد . براي ممانعت از تبديل شدن اين حالات وضعيتي بسيار مشكل زا ، هر چه سريعتر دست به اقدامات تمهيدي بزنيد . از منابع و امكانات موجود براي حفاظت از خود در مقابل گرما و سرما و رطوبت شديد استفاده كنيد .

حفاظت از خود در مقابل عناصري كه با آن مواجه مي شويد فقط يك نياز اصلي شما را رفع مي كند . شما بايد همچنين قادر باشيد تا آب و غذا براي خود تهيه كنيد . برآورده كردن اين سه نياز اصلي به شما كمك مي كند تا خود را در مقابل مشكلات فيزيكي و روانشناسي سخت حفظ كنيد . با اين حال شما ، بايد بدانيد چگونه با مشكلاتي كه ممكن است بر اثر اين شرايط به وقوع بپيوندد مقابله كنيد .

اقدامات تمهيدي

زنده ماندن شما در دريا بستگي دارد به :

● دانش و توانايي شما در استفاده از تجهيزات موجود براي زنده ماندن

●  مهارتهاي ويژه و توانايي شما در منطبق ساختن استفاده از آنها در شرايط سختي كه با آن مواجه هستيد .

●  ميل شما به زنده ماندن

وقتي كه شما سوار كشتي يا هواپيما مي شويد ، ببينيد كه چه تجهيزات لازم براي زنده ماندن در آن جاست ؟ در كجا قرار گرفته است ؟ حاوي چه چيزهايي است ؟ چه نوع تجهيزات لازم براي زنده ماندن دارد ؟ چقدر آب و غذا و دارو آنها دارند ؟ اين تجهيزات از چند نفر مي تواند پشتيباني كند ؟

اگر شما مسئوليت ساير افراد سوار شده بر وسيله را داريد مطمئن شويد كه آنها كجا هستند و آنها مي دانند كه شما كجا هستيد ؟

سقوط در دريا

اگر شما در هواپيمايي هستيد كه در حال سقوط در دريا است ، ضمن تخليه هواپيما اقدامات زير را انجام دهيد :

●  هر چه سريع تر هواپيما را تخليه كنيد ، اما در مجاورت محل باشيد تا هواپيما كاملاً غرق شود .

●  از منطقه اي كه با سوخت هواپيما پوشيده شده است خارج شويد زيرا ممكن است آتش سوزي رخ دهد .

●  دنبال ساير افراد همراه خود بگرديد .

جستجو براي يافتن ساير افراد معمولاً در اطراف منطقه و نزديك محل سقوط هواپيما صورت مي پذيرد . گم شدن پرسنل ممكن است بطور ناخودآگاه باشد و غرق شدن در آب به آرامي انجام شود . در تصوير 1-16 اقدامات لازم براي نجات افراد نشان داده شده است .

بهترين تكنيك براي نجات پرسنل از آب پرتاب كردن يك جليقه نجات متصل شده به طناب است . تكنيك ديگر فرستادن يك شناگر ( ناجي ) از داخل كَلَك با يك طناب متصل شده به يك وسيله شناور سازي كه به كاهش وزن ناجي كمك مي كند . اين كار سبب مي شود تا انرژي ناجي در مدتي كه فرد در حال غرق شدن را نجات مي دهد حفظ گردد . آخرين تكنيك قابل قبول فرستادن يك شناگر بدون وسيله شناور سازي به منظور نجات دادن فرد مصدوم است . در تمامي موارد فرد ناجي بايد جليقه نجات بپوشد . ناجي نبايد قدرت فردي را كه به دليل گير افتادن در آب دچار اضطراب شده است را فراموش كند .يك رسيدن با دقت به مصدوم مانع آسيب ديدن ناجي مي گردد.

وقتي كه ناجي از پشت خود را به مصدوم نزديك كند ، خطر اين كه مصدوم خود را به او بپيچد ، چنگ بزند يا بچسبد كمتر است . ناجي به سمت يك نقطه دقيقاً پشت مصدوم حركت ميكند و تسمه موجود در پشت جلقه نجات را محكم مي گيرد . براي كشيدن مصدوم به كَلَك از سمت كنار خود شنا كنيد .

اگر شما در آب هستيد خود را به داخل كَلَك بكشيد . اگر كَلَك وجود ندارد سعي كنيد كه يك وسيله شناور بزرگ پيدا كنيد و به آن بچسبيد . استراحت كنيد ، فردي كه مي داند چگونه در آب اقيانوس استراحت كند احتمال غرق شدن آن ضعيف است . حالت شناور سازي طبيعي بدن حداقل قسمت بالاي سر را بالاي آب قرار مي دهد ، ‌اما براي تكيه داشتن صورت بالاي آب به مقداري حركت احتياج است .

شناور شدن روي كمر به انرژي كمتري نياز دارد . روي آب به پشت دراز بكشيد ، دستها و پاهايتان را باز كنيد و به كمر خود قوس بدهيد . با كنترل دَم و بازدم خود ، صورت شما همواره خارج از آب مي ماند و حتي در اين حالت شما مي توانيد براي لحظاتي بخوابيد . سر شما گاهي اوقات زير آب مي رود اما صورت شما بالاي آب مي ماند . اگر شما نمي توانيد روي كمرتان شناور شويد يا اين كه دريا نامساعد است ، روي آب در حالي كه صورت شما به سمت پايين است دراز بكشيد ( مطابق تصوير 2-16 ) .

در زير بهترين انواع حركات شنا در طي قرار گرفتن در يك شرايط سخت آمده است :

● شنا سگي . اين نوع شنا براي زماني كه شما لباس به تن داريد يا جليقه نجات پوشيده ايد بسيار مناسب است . هر چند سرعت آن كم است ولي انرژي كمتري نيازمند است .

●  كرال سينه . از اين نوع شنا براي شنا كردن زير آب ، ميان زباله ها و نفت ريخته شده روي آب در درياهاي متلاطم استفاده كنيد . اين بهترين حالت شنا براي مسافات طولاني است . اين به شما كمك مي كند كه هم انرژي خود را حفظ كنيد و هم با سرعت قابل قبولي حركت كنيد .

●  شنا از كنار . اين نوع شنا از آن جهت مناسب است كه شما فقط از يك دست جهت حفظ شدت حركت و شناورسازي خود استفاده مي كنيد .

● كــرال پشت . ايــن نوع شنــا نيز يك شناي مناسب است . دراين نوع شنا ماهيچه هايي كه در شناهاي قبلي به كار گرفته شده اند استراحت مي كنند . از اين نوع شنا زماني كه احتمال انفجار زير آبي وجود دارد استفاده كنيد .

■ اگر شما در محلي هستيد كه نفت ريخته شده روي سطح آب در حال سوختن است :

●  كفش ها و جليقه نجات خود رادرآوريد .

نكته : اگر جليقه نجات باد نشده داريد آن را نگه داريد .

● بيني ، دهان و چشمان خود را بپوشانيد و سريعاً زير آب برويد .

● در زير آب تا مي توانيد قبل از اين كه براي نفس كشيدن مجبور شويد بيرون بياييد تا مي توانيد شنا كنيد و از محل دور شويد .

● قبل از به سطح آمدن براي نفس گرفتن و در زماني كه هنوز زير آب هستيد ، از دستان خود استفاده كنيد تا سوخت در حال سوختن را از محلي كه مي خواهيد به سطح آب بياييــد پاك كنيــد و كنــار بزنيد . وقتي كه محل از سوخت در حال سوختن پاك شد ، شما مي توانيد به سطح آب بياييد و چند نفس كوچك بكشيد و سعي كنيد قبل از نفس كشيدن صورت خود را به سمت پايين بياوريد .

● اول پاها را زير آب كنيد و طبق روش بالا به نفس كشيدن ادامه دهيد تا زماني كه از محل آتش سوزي دور شويد . اگر شما در محل پوشيده شده از نفتي هستيد كه آتش سوزي در آنجا نيست ، سر خود را بالا نگه داريد تا نفت داخل چشم شما نرود . جليقه نجات خود را به كمرتان وصل كنيد و سپس از آن به عنوان كَلَك استفاده كنيد .

اگر شما جليقه داريد ، شما مي توانيد براي مدت زيادي شناور باقي بمانيد . در اين مورد از حالت HELP بدن استفاده كنيد . حالت فرار از كاهش حرارت بدن ( HELP ) . اين حالت را حفظ كنيد تا اين وضعيت به شما در حفظ دماي بدن كمك كند . شما حدود 50 % از حرارت از بدن خود را از طريق سر از دست مي دهيد . بنابراين سر خود را بيرون نگه داريد . ساير اعضاي بدن كه مقدار زيادي حرارت از دست مي دهند عبارتند از گردن ، پهلوها و كشاله ران . تصوير 3-16 حالت HELP را نشان مي دهد .

اگر شما در يك كلك هستيد :

● وضعيت فيزيكي تمامي كساني را كه داخل كلك هستند را كنترل كنيد . در صورت لزوم به آنها كمك هاي اوليه بدهيد . اگر در دسترس بود به آنها قرص دريازدگي بدهيد . بهترين راه استفاده از اين قرص ها گذاشتن آنها زير زبان است تا زماني كه آنها آب شوند . همچين شياف و آمپول نيز براي مقابله با دريازدگي وجود دارد . استفراغ كردن ، خواه به دليل دريازدگي يا ساير دلايل ، خطر كم شدن آب بدن را به دنبال دارد .

● سعــي كنيد تمامي تجهيزاتــي را كه روي آب شناور هستند را نجات دهيد . جيره هاي غذايي ، قاشق ها و چنگال ها ، فلاسك ها و قمقمه ها و ساير ظروف ، لباس ها ، بالشتك هاي مخصوص نشستن ، چترها و هر چيز ديگري كه براي شما مفيد خواهد بود . وسايل شناور شده روي آب را در داخل كلك خود محكم كنيد . مطمئن شويد كه اين وسايل لبه تيزي نداشته باشند كلك شما را پنچر كنند .

● اگر كلك هاي ديگري وجود دارند ، كلك ها را به همديگر با فاصله حدود 5/7 متر ببنديد . آماده باشيد تا اگر هواپيمايي را ديديد آنها را به همديگر نزديكتر سازيد . اين براي يك خدمه هواپيما راحت تر است تا كلك هايي را كه به همديگر نزديك شده اند را ببيند تا كلك هايي كه با همديگر فاصله دارند .

● به خاطر داشته باشيد ، نجات در دريا نيازمند يك تلاش همگاني است .از تمامي علائم صوتي يا الكترونيكي براي ازتباط برقرار كردن با ناجيان دريايي استفاده كنيد . مثلاً يك پرچم يا مادة انعكاس دهنده نور روي يك پارو قرار دهيد وتا جايي كه مي توانيد بالا آوريد تا توجه ديگران را جلب كند .

● راديو اضطراري را پيدا كنيد وآن را به كار اندازيد . دستورالعمل به كارانداختن آن در داخل راديو است . از ترانزيستورهاي اضطراري فقط زماني استفاده كنيد كه هواپيماي خودي در منطقه وجود دارند .

● ساير وسايل علامت دهي را نيز براي استفاده جايگزين آماده كنيد. اگر شما در منطقه دشمن هستيد ، از استفاده كردن از علائمي كه دشمن را هوشيار مي كند اجتناب كنيد . با اين حال اگر وضعيت شما وخيم است شما مي توانيد به دشمن نيز علامت دهيد تا شما را نجات دهد .

● كلك را از نظر وجود تورم ، سوراخ و نقاطي كه خراشيده شده باشند كنترل كنيد . مطمئــــن شويد كه محفظــه هاي شناورسازي محكم هستند اما خيلي سفت نيستند ( تصوير 4-16 ) . باد كلك را متناوباً چك كنيد . هوا با گرما منبسط مي شود . پس در روزهاي گرم ، مقدار زيادي باد از آن خارج كنيد و وقتي هوا سرد شد دوباره باد بزنيد .

● كلك را از هر سوختي پاك كنيد . بنزين سطح آن را ضعيف مي كند و سبب مي شود كه چسب هاي آن باز شود .

● لنگر دريايي را بيندازيد يا از كيف كلك ، سطل مخصوص خالي كردن آب از داخل كلك يا لباس لوله شده بعنوان لنگر ابتكاري استفاده كنيد . يك لنگر دريايي به شما كمك مي كند تا به محل مورد نظر نزديك بمانيد و اين را براي شما ساده تر ميكند تا براي يافتن چيزي در محلي كه مي خواهيد بگرديد ثابت بمانيد . بدون يك لنگر دريايي ، كلك شما هر روز 160 كيلومتر منحرف شود و يافتن راه براي شما سخت تر و سخت تر شود . شما مي توانيد لنگر دريايي رادرست كنيد تا به عنوان يك تنظيم كننده سرعت حركت شما را با جريان آب كاهش مي دهد ، يا به شما كمك مي كند در جريان آب حركت كنيد . شما با باز كردن  و بستن نوك لنگر دريايــي مي توانيد ايــن تنظيم را فراهـم آوريد . وقتي كه باز است ، لنگـــر دريايي ( تصوير 5-16 ) بعنوان يك كِشنده كه شما را در محل عمودي نگه مي دارد عمل مي كند . وقتي كه بسته است ، اين يك جيب براي جريان آب بوجود مي آورد كه كلك را در مسير جريان آب تنظيم مي كند .

به علاوه لنگر دريايي را طوري تنظيم كنيد كه وقتي كلك بر قله موج قرار دارد ، لنگر دريايي در دم موج باشد ( تصوير 6-16 ) .

● طناب لنگر دريايي را در پارچه اي بپيچيد تا از سوراخ شدن كلك توسط آن جلوگيري شود . لنگر همچنين كمك مي كند تا كلك را به سمت باد و موج ها جهت دهيد .

● در آبهاي طوفاني ، كلك را به بادبان و دكل مجهز كنيد . در كلك 20 نفره ، كانوپي را همواره برافراشته داشته باشيد . تا مي توانيد داخل كلك را خشك نگه داريد . تعادل را در آن حفظ كنيد . تمامــي پرسنل بايد نشسته باشند و يك نفر كه از بقيه سنگين تر است در وسط باشد .

●  با دقت تمام تمامي جنبه هاي شرايط خود را بازرسي كنيد و تعيين نماييد كه چه چيزي شما و تيمتان نيازمند است كه بايد براي زنده ماندن انجام شود . تمامي تجهيزات ، غذا و آب خود را ليست كنيد . وسايل خود را كه ممكن است آب شور بر آنها اثر بگذارد را ضد آب كنيد . آنها شامل قطب نما ، ساعت ، ارتفاع ياب ، كبريت و فندك مي گردند . آب و غذاي خود را جيره بندي كنيد .

● براي هر فردي وظيفه تعيين كنيد . مثلاً توزيع كننده آب ،‌ توزيع كننده غذا ، مراقب و نگهبان ، اپراتور راديو ، علامت دهنده و مسئول خالي كردن آب قايق .

نكته : نگهباني افراد نبايد بيش از 2 ساعت طول بكشد . اين را به خاطر داشته باشيد كه همكاري كليد زنده ماندن در دريا است .

● گزارشات و كارنامه ثبت شده سفر را حفظ كنيد . آخرين تعيين موقعيت انجام شده توسط ناوبر را ثبت كنيد ،‌ همچنين نام و وضعيت فيزيكي پرسنل و برنامه جيره بندي غذا را ثبت كنيد . همچنين بادها ، آب و هوا ،‌ مسير باد ، زمان طلوع و غروب و ساير اطلاعات مربوط به ناوبري را ثبت كنيد .

● اگر در آبهاي دشمن سقوط كرده ايد ، اقدامات ايمني لازم براي ممانعت از شناسايي شدن را انجام دهيد . در روز حركت نكنيد . لنگر را بيندازيد و قبل از قايق راندن يا برافراشتن بادبانها منتظر شويد تا شب شود . در داخل كلك سر خود را پايين نگه داريد و خود را با پارچه اي كه روي كلك كشيده مي شود با قسمتهاي آبي اطراف آن همرنگ كنيد . قبل از اينكه توجه كشتي يا هواپيمــاهاي عبور كننده را به خود جلب كنيد مطمئن شويد كه خودي باشد . اگر دشمـــن شما را شناسايـي كند و شما به اندازه اي نزديك هستيد كه حتماً دستگير مي شويد ، دفتر ثبت گزارش و كارنامه سفر را نابود كنيد . همچنين راديو ، تجهيزات ناوبري ، نفته ها ، علامت دهنده ها و سلاح هاي خود را نابود كنيد . اگر دشمن شروع به تيراندازي  كرد از داخل كلك به آب بپريد .

● تصميم بگيريد كه آيا مي خواهيد در محل باقي بمانيد يا حركت كنيد . از خودتان بپرسيد چقدر اطلاعات قبل از حادثه رد و بدل شده است ؟ آيا موضع شما براي ناجيان شناخته شده است ؟

آيا شما موضع خودتان را مي دانيد ؟ آيا هوا براي اجراي عمليات جستجو مناسب است ؟ آيا كشتي ها يا هواپيماها احتمال دارد كه از موضع شما عبور كنند ؟ براي چند روز جيره غذايي و آب داريد ؟

ملاحظات مربوط به هواي سرد

اگر شما در هواي سرد قرار داريد :

● يك لباس پوشيده بپوشيد . اگر در دسترس نبود ، هر لباس اضافي را درآوريد . لباسها را شُل و راحت ببنديد .

● دقت كنيد تا كلك را با كفش ها يا وسايل تيز پاره نكنيد . جعبه تعميرات را در جايي بگذاريد كه به آن به راحتي دسترسي داشته باشيد .

● يك بادشكن ، محافظ و كانوپي فراهم كنيد .

● كف كلك را خشك نگهداريد .كف آن را با برزنت يا لباس براي عايق كاري بپوشانيد .

● در داخل كلك به همديگر بچسبيد تا گرم بمانيد و به اندازه كافي حركت داشته باشيد تا جريان خون برقرار باشد . يك بزرنت ، بادبان يا چتر روي سر گروه موجود در كلك بكشيد .

● جيره هاي اضافي را به افرادي بدهيد كه از در معرض سرما بودن رنج مي برند .

مهمترين خطري كه شما در زمان زير آب رفتن در هواي سرد با آن مواجه مي شويد مرگ بر اثر كاهش دماي بدن است . وقتي كه شما در آب سرد غوطه ور مي شويد ، كاهش گرماي بدن به دليل كاهش كيفيت عايق بودن لباس هاي مرطوب و به دليل آب گرفتن لايه هاي هوايي كه معمولاً دور بدن را مي گيرند سريعاً به وقوع مي پيوندد . سرعت تبادل گرما در آب حدود 25 مرتبه بيشتر از تبادل گرما در هوا در همان دمايي كه آب دارد مي باشد . نصوير 7-16 زمان هايي كه انتظار زنده ماندن در هنگام غوطه ور شدن در آب را نشان مي دهد .

زمان                                                      دماي آب

12 ساعت                                          ( 60 – 70 درجه فارنهايت ) 5/15-21 درجه سانتيگراد

6 ساعت                                            ( 60-50 درجه فارنهايت ) 10-5/15 درجه سانتيگراد

1 ساعت                                            ( 50-40 درجه فارنهايت ) 5/4-10 درجه سانتيگراد

كمتر از 1 ساعت                                  و كمتر ( 40 درجه فارنهايت ) 5/4 درجه سانتيگراد

نكته : پوشيدن يك لباس پوشيده ممكن است اين تايم ها را تا حداكثر 24 ساعت بالا ببرد

تصوير 7-16 . زمان هايي كه انتظار زنده ماندن در هنگام غوطه ور شدن در آب مي رود

بهترين محافظ شما در مقابل اثرات آب سرد ، رفتن شما به داخل كلك نجات ، خشك نگه داشتن خود و عايق نگه داشتن بدن از سرمايي كه در كف كلك وجود دارد مي باشد . اگر اين كارها امكان پذير نيستند ، پوشيدن لباس هاي پوشيده مدت زمان را تا حد زيادي افزايش مي دهد . به خاطر داشته باشيد كه سر خود و گردن را خارج از آب وكاملاً پوشيده از اثرات آب سرد در زماني كه دما زير 19 درجه سانتيگراد است نگه داريد . پوشيدن جليقه نجات مدت زمان پيش بيني شده براي زنده ماندن را افزايش مي دهد ، زيرا حالت بدن در آب شانس زنده ماندن را افزايش مي دهد .

ملاحظات مربوط به هواي گرم

اگر شما در هواي گرم قرار داريد :

● يك سايبان يا كانوپي درست كنيد . فضاي كافي براي تهويه هوا فراهم كنيد .

● پوست خود را بپوشانيد تا دچار آفتاب سوختگي نشويد . در صورت امكان از كرمهاي ضد آفتاب بر روي بخش هاي لخت بدن خوداستفاده كنيد . پلك ها ، پشت گوش ها و پوست زير چانه خيلي سريع دچار آفتاب سوختگي مي شوند .

اقدامات مربوط به كلك

بيشتركلك هاي موجود در ارتش آمريكا و نيروي هوايي مي توانند نيازهاي پرسنل در مورد محافظت ، نحوه حركت و فرار كردن و پنهان شدن را برآورده سازند .

نكته : قبل از سوار شدن به هر كلكي ، جليقه نجات خود را به خود يا كلك متصل كنيد . مطمئن شويد كه فلز يا شيء به كلك آسيب وارد نكنند . بعد از سوار شدن به كلك جليقه نجات خود را دوباره از كلك باز كنيد.

كلك يك نفره

كلك يك نفره داراي يك تيوپ باد شده مركزي است . اگر بطري CO2 خراب باشد يا اگر كلك درز پيدا كند شما مي توانيد آن را با دهان باد كنيد .

محافظ در مقابل پاشيده شدن آب مي تواند بعنوان يك پناهگاه در مقابل سرما ، باد و آب عمل كند . در بعضي موارد اين محافظ بعنوان يك عايق عمل مي كند . كف عايق بندي شده كلك انتقــال سرما را محدود مي كند و بنابراين شما را از كاهش يافتن دماي بدنتان محافظت مي كند ( تصوير 8-16 ) .

شما مي توانيد با باد كردن و يا خالي كردن كلك و با استفاده ازجريان هاي آبي بسيار مؤثر حركت كنيد . شما مي توانيد از محافظ بعنوان بادبان  استفاده كنيد و سطل مخصوص خالي كردن آب را به عنوان لنگر استفاده كنيد . شما ممكن است از لنگر جهت كنترل سرعت كلك و مسير آن استفاده كنيد .

كلك هايي وجود دارند كه براي استفاده در مناطق تاكتيكي به صورت سياه رنگ هستند . اين كلك ها با پس زمينه دريا همرنگ هستند . شمامي توانيد با كم كردن باد آنها ، تا رسيدن به يك نيمرخ پايين تر آنها را بيشتر در حالت مناسب درآوريد .

يك طنــاب كلك يك نفره را به فرد چتربازي كه داخل آب فرود‌آمده است وصل مي كند . شما به محض فرود آمدن در آب كلك را باد كنيد . شما نيازي نيست كه به سمت كلك شنا كنيد ، بلكه طنابي را كه شما را به كلك متصل مي كند بكشيد تا كلك به سمت شما بيايد . كلك ممكن است آب را بالا و پايين كند . اما شما مي توانيد با رساندن خود به كناره كلك كه بطري به آن متصل است و با بالا انداختن كلك اين تلاطم را از بين ببريد . محافظ در مقابل پاشيده شدن آب بايد در كلك باشد تا دستورهاي سوار شدن آشكار گردد . در هنگام سوار شدن به كلك از مراحلي كه در نكته مطرح شده بعد از موضوع اقدامات مربوط به كلك آمده است پيروي كنيد . ( تصوير 9-16 )

اگر شما دچار مصدوميت بازو شده ايد ، بهترين راه براي سوار شدن به كلك چرخانــدن پشت روي انتهاي كوچك كلك ، كشيدن كلك زير كفل ها و دراز كشيدن از پشت مي باشد . راه ديگر سوار شدن بر كلك كشيدن انتهاي كوچك كلك به سمت پايين تا زماني كاست كه يك زانو داخل كلك و به سمت جلو دراز بكشيد ( تصوير 10-16 )

در درياهاي متلاطم ، اين ممكن است براي شما راحت تر باشد تا انتهاي كوچك كلك را بگيريد و در حالت دمرو ، خودتان را با يك ضربه پا به داخل كلك بكشيد . وقتي شما در حالتي كه صورتتان رو به پايين است دراز كشيده ايد ، لنگر را آماده كنيد و بيندازيد . براي نشستن ، شما ممكن است لازم باشد تا يك طرف كيت مخصوص نشستن را قطع كنيد و به آن طرف بچرخيد . سپس محافظ را در مقابل پاشيده شدن آب درست كنيد . دو نوع كلك يك نفره وجود دارد ؛ مدل ابتكاري كه كف و محافظ در مقابل پاشيده شدن آب آن قابل باد شدن است و عايق مضاعفي ايجاد ميكند .محافظ به شما كمك مي كند تا در اقيانوس هاي سرد شما خشك و گرم بمانيد و در هواي گرم شما را از آفتاب محافظت مي كند ( تصوير 11-16 ) .

كلك هفت نفره

بعضي هواپيماهاي چند منظوره كلك 7 نفره را حمل مي كنند . اين جزء كيت هاي انداختني است ( تصوير 12-16 ) . اين كلك از بالا به پايين باد مي شود و نيازمند اين است كه قبل از سوار شدن به كلك آن را درست كنيد . همواره از طرف بطري كار كنيد تا از آسيب ديدن بر اثر چرخيدن كلك جلوگيري كنيد . اگر رو به باد باشيد ، باد كمك مضاعفي در راست كردن كلــك ايجاد مي كند . از دستــه هاي داخـل و ته كلك براي سوار شدن به قايق استفاده كنيد . ( تصوير 13-16 )

اگر فرد ديگري در جهت مخالف كلك را پايين نگه داشته است از پلكان براي سوار شدن به كلك استفاده كنيد .اگر شما كمكي نداريد دوباره از طرف بطري دار كلك كار كنيد ، بطوري كه باد به پشت شما باشد تا به پايين كشيدن كلك كمك كند . از اقدامات مطرح شده در نكته بيان شده در مبحث مربوط به اقدامات مربوط به كلك در بالا پيروي كنيد . سپس پاروگير و دستگيره سوار شدن را بگيريد ، سپس با پا بزنيد تا بدن خود را از آب بيرون بكشيد و سپس خود را به داخل كلك بكشيد . اگر شما مجروح هستيد يا ضعيف شده ايد ، شما مي توانيد كلك را كم باد كنيد تا سوار شدن راحت تر گردد . ( تصوير 14-16 )

از يك پمپ دستي  جهت شناور سازي كلك و محكم كردن محل نشستن استفاده كنيم . هرگز كلك را بيش از حد پر نكنيم .

كلك 20 يا 25 نفره

شما مي توانيد كلك هاي 20 يا 25 نفره را در هواپيمــاهاي چند منظوره پيــدا كنيد ( تصوير 15-16 و 16-16 ) . شما مي توانيد آنها را در بخشهاي قابل دسترسي بدنه هواپيما پيدا كنيد . بعضي از آنها به طور اتوماتيك از سكان هواپيما فعال مي شوند ، در حالي كه بعضي دگر ممكن است نياز به آماده سازي داشته باشد . به طوري كه كلك بر روي آب فرود آيد آمادة سوار شدن است . يك طناب و جعبه اضافي را به كلك متصل كرده است و شما مي توانيد با دست آن را بگيريد . شما مي توانيد محفظه وسطـي كلك را با تلمبه دستي باد كنيد . در صورت امكان مي توان 20 تا 25 نفر را از هواپيما سوار كلك كرد . در غير اين صورت به روش زير سوار شويد :

● به پلكان انداخته شدة كلك خود را برسانيد .

● جليقه نجات خود را در آوريد و به خود متصل كنيد . بدين ترتيب جليقه در پشت شما قرار مي گيرد .

● دستگيرة سوار شدن را بگيريد و با پا زدن بدن خود را روي سطح آب بكشيد . سپس دوباره پا بزند تا به داخل كلك برويد .

يك كلك كه كاملاً باد نشده سوار شدن را راحت تر   مي سازد . به پلكان متصل شده به كلك خود را برسانيد ، دستگيرة بالايي سوار شدن را بگيريد و يك پاي خود را در مركز پلكان بپيچيد مانند سوار شدن بر اسب ( تصوير 17-16 )

به محض سوار شدن بر كلك گيرة يكنواخت كننده را محكم كنيد تا از خالي شدن باد كلك به دليل پنچر شدن ممانعت كنيم ( تصوير 18-16 ) .

از تلمبه براي محكم كردن فضاي كلك و حلقه وسطي استفاده كنيد . آنها بايد خوب گرد شوند اما خيلي محكم نبايد باشند .

بادبان برافراشتن در كلك

كلك ها ستون فقرات ندارند ، بنابراين شما نمي توانيد در مقابل باد براي آنها بادبان برافرازيد . با اين حال هر كسي مي تواند كلك را در هنگام فروكش كردن باد به بادبان مجهز شود . مي توان كلك 20-25 نفره را با زاويه اي حدود 10 درجه پايين مسير باد با موفقيت مجهز به بادبان كرد . مگر در زماني كه خشكي نزديك باشد . در ساير مواقع سعي نكنيد تا كلك را به بادبان مجهز كنيد . اگر شما تصميم گرفته ايد تا بادبان را برافرازيد و باد به سمت مسير دلخواه شما مي وزد ، كلك را كاملاً پُر از باد كنيد ، در بالاي آن بنشينيد ، لنگر را به داخل بكشيد ، يك بادبان بر پا كنيد . از يك پارو به عنوان سكان استفاده كنيد .

در يك كلك 20-25 نفره ، يك بادبان چهارگوش را با استفاده از پاروها و قدرت كشش پارچه بصورت خميده برافرازيد ( تصوير 19-16 ) . شما ممكن است از يك برزنت يا چتر ضد آب براي تهيه بادبان استفاده كنيد . اگر كلك سوكت منظمي براي دكل نداشته باشد ، دكل را با گره زدن محكم آن جلوي قايق برافرازيد . انتهاي دكل را با بالشتكي بپوشانيد تا از سوراخ شدن كف كلك جلويگري كنيد ، خواه سوكت خاصي براي قرار گرفتن دكل وجود داشته باشد ، با پنجه زير محل نشستن يك تكيه گاه خوب براي دكل ابتكاري است .

طنابهاي زاويه پايين بادبان را محكم كنيد . طناب هاي متصل شده به اين طناب ها را با دستان خود بگيريد

تا بدين ترتيب باد سبب خراب شدن بادبان ، شكستن دكل يا از دست رفتن تعادل كلك نشود .

هر تمهيــدي را براي جلوگيري از واژگون شدن قايق به كار ببنديد . در هواي متلاطم ، لنگر را از جلوي قايق خارج كنيد . افراد را مجبور كنيد كه كف قايق همگي بنشينند و وزن خود را طوري توزيع كنند كه جهت مخالف باد قايق را پايين نگه داريد . براي ممانعت از بيرون افتادن از كلك از نشستن بر لبه آن يا ايستادن در آن اجتناب كنيد . از حركت كردن در كلك قبل از اينكه بقيه افراد را مطلع كنيد بپرهيزيد . وقتي كه از لنگر استفاده نمي شود آن را به كلك گره بزنيد و طوري آن را ببنديد كه اگر كلك تعادل خود را از دست داد سريعاً آن را به كار ببريد .

آب

آب مهمترين نياز شما است . اگر تنها باشيد . شما مي توانيد بسته به ميل خود به زنده ماندن براي 10 روز يا بيشتر زنده بمانيد . در هنگام نوشيدن آب ، لبهاي خود را ، زبان و گلوي خود را قبل از بلعيدن آب مرطوب كنيد .

جيره هاي كم آب

وقتي شما آب كمي داريد و نمي توانيد آن را با مواد شيميايي يا مكانيكي جايگزين كنيد ، از آب محدود موجود بسيار با دقت استفاده كنيد . از آلوده شدن آبهاي شيرين با آب دريا جلوگيري كنيد . بدن خود را از تابش مستقيم نور آفتاب و نوري كه از سطح آب انعكاس پيدا مي كند بپوشانيد .اجازه جريان يافتن هوا در لباس خود را بدهيد و لباس ها را در ساعات گرم روز مرطوب كنيد . زياد فعاليت نكنيد . هر موقع كه ممكن بود استراحت كنيد و بخوابيد . بعد از تعيين كردن ميزان آبي كه داريد ، ميزان خروجي دستگاه تقطير خورشيدي و كيت نمك زدايي ، و تعداد همراهان خود وضعيت فيزيكي آنها جيره آب روزانه خود را تعيين كنيد .

اگر شمــا آب نداريد چيزي نخوريد . اگر جيرة آب شما هر روز 2 ليتر يا بيشتر باشد ، هر بخش از جيره خود و غذاي اضافي كه به دست مي آوريد مي توانيد بخوريد ، مانند پرندگان ، ماهيها ، صدف ها . حركت كلك و اضطراب ممكن است سبب تهوع گردد . اگر شما زماني كه حالت تهوع داريد چيزي بخوريد ، شما سريعاً غذاي خود را ازدست مي دهيد . اگر حالت تهوع داشتيد هر قدر مي تواند استراحت كنيد و فقط آب بخوريد .

جهت ممانعت از ، ازدست رفتن آب از طريق تعريق ، لباس هاي خود را داخل آب دريا كنيد و آنها را قبل از پوشيدن مجدد بچلانيد و در روزهاي گرم وقتي كه شما كانوپي و سايبان نداريد در انجام دادن اين كار افراط نكنيد . يك توازن و تناسب بين خنك شدن و جوشها و كورك هايي كه نتيجه تماس بدن با آب شور مي باشند وجود دارد . مواظب باشيد كه كف كلك را خيس نكنيد .

ابرها را زير نظر بگيريد و آماده حمام كردن با باران باشيد . برزنت را در دسترس قرار دهيد تا بتوانيد آب باران جمع كنيد . اگر بر روي برزنت نمك خشك شده وجود دارد آن را در آب دريا بشوييد . مقدار كم آب دريا وقتي كه با آب باران مخلوط شود معمولاً به سختي قابل تشخيص بوده و هيج واكنش فيزيكي به همراه ندارد . در درياهاي متلاطم شما نمي توانيد آب شيريني كه به هيچ وجه با آب دريا آلوده نشده باشد به دست آوريد . در شب برزنت را مانند يك سايبان محكم كنيد و لبه هاي آن رابالا بياوريد تا شبنم جمع كنيد . شما همچنين مي توانيد با استفاده ازاسفنج ياپارچه از كناره هاي كلك شبنم جمع كنيد . در هنگام بارندگي هر قدر كه مي توانيد آب بخوريد .

تقطير خورشيدي

وقتي كه دستگاه تقطير خورشيدي وجود دارد ، دستورالعمل استفاده از آن را بخوانيد و هر چه سريع تر آن را به كار اندازيد . بسته به تعداد افراد موجود در كلك و مقدار نور خورشيد هر چه مي توانيد آب بيشتري تقطير كنيد . دستگاه تقطير را به دقت در كلك محكم كنيد . اين نوع دستگاه فقط در درياهاي صاف و آرام كار مي كند .

كيت هاي نمك زدايي

وقتي كه علاوه بر دستگاه تقطير كيت هاي نمك زدايي نيز وجود دارند ، از آنها فقط در مواقعي كه نياز فوري به آب داريد يا در زمان ابري بودن هوا كه شما نمي توانيد دستگاه تقطير را مورد استفاده قرار دهيد ، استفاده كنيد . در هر حالت ، كيت هاي نمك زدايي و ذخيره هاي آب اضطراري را براي زماني كه شما نمي توانيد از دستگاه تقطير خورشيدي استفاده كنيد يا آب باران جمع كنيد مورد استفاده قرار دهيد .

گرفتن آب از ماهي

مي توان مقدار آب مقدار مورد نياز خود را از ستون فقرات و چشمان ماهيان بزرگ به دست آورد . اگر شما آن قدر آب كم داريد كه نياز به انجام اين كار هستيد ، از خوردن آب گرفته شده از ساير بخش هاي بدن ماهي اجتناب كنيد .

اين آبها غني از پروتئين و چربي هستند و مقدار زيادي از آب ذخيره شده صرف هضم شدن آنها مي گردد .

يخ دريايي

در آب هاي قطبي ، از يخهاي دريايي قديمي استفاده كنيد . اين يخ ها آبي بوده و گوشه هاي صاف و گردي دارند و راحت تر خرد مي شوند . نمك آنها كمتر است . يخهاي جديد خاكستري ، شيري ، سخت و نمكي هستند . آب كوههاي يخي شيرين است ، اما نزديك شدن به كوههاي يخي خطرناك است . از آنها فقط در مواقع اضطراري به عنوان منبع آب استفاده كنيد .

به خاطر داشته باشيد :

آب دريا را نخوريد

ادرار نخوريد

مشروب نخوريد

سيگار نكشيد

تا زماني كه آب كافي نداريد چيزي نخوريد

در زمان كمبود آب و غذا بهترين كار جهت دوام آوردن خوابيدن و استراحت كردن است . با اين حال ، مطمئن شويد كه در هنگام چرت زدن در روز سايبان داشته باشيد . اگر دريا متلاطم است ، خود را به كلك گره بزنيد ، هر پوششي را ببنديد و به بهترين راهي كه مي توانيد از طوفان خود را نجات دهيد . استراحت كردن مهمترين موضوع است . حداقل سعي كنيد استراحت كنيد .

اقدامات مربوط به غذا

در درياي آزاد ماهي منبع اصلي غذا است . بعضي ماهي هاي سمي و خطرناك نيز در دريا وجود دارند ولي وقتي بطور كلي نگاه مي كنيم ماهي ها براي خوردن مناسب هستند . نزديك ساحل ماهيهايي وجود دارند كه هم خطرناك هستند وهم براي خوردن سمي مي باشند . بعضي ماهي ها گاز گيرنده قرمز و باراكودا وجوددارند كه معمولاً خوراكي هستند ولي وقتي كه از آبهاي اطراف مرجانها و ريفها صيد مي شوند سمي مي باشند . ماهي پرنده نيز ممكن است بر روي كلك شما بپرد .

ماهــــــــي

وقتي كه ماهي صيد مي كنيد ، نخ چوب صيد را با دست لخت نگيريد و هرگز آن را دور دستان خود نپيچيد يا آن را به كلك گره نزنيد . نمكي كه روي نخ است ممكن است براي آن لبه هاي بُرنده اي ايجاد كند و اين لبه ها هم براي دست شما و هم براي كلك خطرناك هستند . اگر مي توانيد دستكش درست كنيد يا از يك پارچه براي گرفتن ماهي استفاده كنيد و از آسيبي كه ممكن است بر اثر باله هاي تيز ماهي به شما وارد شود اجتناب كنيد .

در مناطق گرمسيري ، به محض صيد ماهي سريعاً آن را پاك كنيد و بشوييد . ماهي را كه شما نمي خواهيد سريعاً بخوريد ، بصورت ورقه ورقه در آوريد و آويزان كنيد تا خشك شود . يك ماهي كه خوب خشك شده باشد براي چندين روز خوراكي مي ماند . ماهي كه پاك نشده باشد و خشك نشود ممكن است در ظرف يك نصف روز فاسد شود . ماهي با گوشت تيره بسيار مستعد براي فاسد شدن است . اگر شما سريعاً آن را نخوريد ، از خوردن باقي مانده گوشت ماهي اجتناب كنيد . از اين باقي مانده براي درست كردن طعمه استفاده كنيد .

هرگز ماهي كه رنگ باخته ، آبشش درخشان ، چشم گود افتاده و پوست و گوشت شُل دارد يا بوي نامطبوعي دارد نخوريد . ماهيهاي خوب خصوصياتي بر عكس دارند . ماهيهاي دريايي داراي يك بوي آب شور يا ماهي تميز شده دارند . مار ماهي ها كه داراي يك بدني فلس دار و بسيار متراكم و دمي شبيه پارو دارند را با مارماهي هاي دريايي اشتباه نگيريد . هر دوي آنها خوراكي هستند ، اما در برخورد با مارهاي دريايي شما بايد به دليل سمي بودن آنها كمال دقت را داشته باشيد . قلب . خون ، ديواره هاي روده و چگر بيشتر ماهي ها خوراكي است . روده هاي ماهي ها را طبخ كنيد . همچنين ماهيهاي كوچكتري كه تا قسمتي در شكم ماهي هاي بزرگتر هضم شده اند نيز خوراكي هستند . بعلاوه لاك پشت هاي دريايي نيز خوراكي هستند .

گوشـــت كوسه چه خام ، خشك شده يا پخته باشد منبع غذايي خوبي به حساب مي آيند . گوشت كوسه به دليل غلظت بالاي اوره خون موجود در آن سريعاً فاسد مي شود . بنابراين سريعاً خون موجود در آن را بريزيد و چندين مرتبه آن را در آب بشوييد . مردم بعضي از كوسه ها را بر گونه هاي ديگر ترجيح مي دهند . همه آنها خوراكي هستند به جز كوسه گرينلندي كه گوشت آن حاوي مقدار زيادي ويتامين است . به دليل غلظت بالاي ويتامين A موجود در جگر كوسه از خوردن آن اجتناب كنيد .

وسايل كمك كننده به ماهيگيري

شما مي توانيد از مواد مختلف جهت تهيه وسايل ماهيگيري استفاده كنيد كه در پاراگرافهاي زير شرح داده مي شوند :

● نخهاي ماهيگيري . از انواع برزنت يا كرباس استفاده كنيد . نخها را نخ كش نكنيد و آنها را در اندازه هاي كوتاه و در دسته هاي سه تايي يا بيشتر به همديگر بتابيــد . همچنيـن مي توان از بند كفش يا طناب آويزان كننده چتر نجات نيز براي نخ ماهيگيري استفاده كرد .

● قلاب ماهيگيري . هيچ فردي نبايد در دريا بدون تجهيزات ماهيگيري باشد ، اما اگر شما اين گونه هستيد از قلابهاي ابتكاري كه در فصل 8 بيان گرديد استفاده كنيد .

● گول زننده . شما مي توانيد با اتصال كردن يك قلاب دوبله به هر تكه فلز درخشان يك طعمه درست كنيد .

● گيره . از آن براي گرفتن علف هاي دريايي استفاده كنيد . شما ممكن است خرچنگ ، صدف يا ماهي هاي كوچك را از اين علف هاي دريايي به دست آوريد . مي توان آنها را خورد يا به عنوان طعمه استفاده كرد . شما حتي مي توانيد خود علف هاي دريايي را بخوريد ،‌ ولي به شرطي كه آب آشاميدني كافي داشته باشيد . مي توان با استفاده از چوب گيره درست كرد . يك تكه چوب سنگين به عنوان محور اصلي برداريد و سه تكه چوب كوچكتر به آن ببنديد .

● طعمه . شما مي توانيد از ماهي هاي كوچكتر بعنوان طعمه براي گرفتن ماهي هاي بزرگتر استفاده كنيد . ماهي هاي كوچكتر را با يك سبد توري بگيريد . اگر توري نداريد يكي با لباس خود درست كنيد . توري را داخل آب قرار دهيد و يك دفعه وقتي كه از ماهي پر است بالا بياوريد . از تمامي پرندگان و ماهي ها به عنوان طعمه استفاده كنيد . وقتي كه از طعمه استفاده مي كنيد آن را در آب متحرك قرار دهيد تا اين طور به نظر برسد كه زنده است .

نكات مفيد در ماهيگيري

●  شما ماهيگيري موفقيت آميزي خواهيد داشت اگر از نكات مهم زير پيروي كنيد :

● در برخورد با ماهي هايي كه دندان و پولك دارند مراقب باشيد .

● به دليل خطر واژگون شدن كلك ماهي هاي بزرگ را قطعه قطعه كنيد . سعي كنيد ماهي هاي كوچكتر را به جاي ماهي هاي بزرگتر صيد كنيد .

● مواظب باشيد كلك را با قلابها يا ساير وسايل تيز سوراخ .

● كلك خود را به وسيله چنگك يا هر وسيله نوك تيز ديگري هرگز نقطه گذاري ننماييد .

● هيچگاه در زماني كه كوسه ها درمحوطه اطراف حضور دارند ماهيگيري نكنيد .

● گله هاي بزرگ ماهي ها را جستجو نماييد و سعي كنيد كه نزديك به اين گله ها حركت نماييد .

● براي ماهيگيري در شبها از نور استفاده نماييد ، چون نور ماهيها را جذب مي كند .

●  درطول مدت روز سايه باعث جذب ماهي ها مي شود . شما ممكن است آنها را در زير سايه كلك خود بيابيد .

● با بستن يك چاقو به نوك پارو يك نيزة ابتكاري درست كنيد . اين نيزه به شما در صيد ماهي هاي بزرگتر كمك مي كند ، اما شما بايد به سرعت آنها را به داخل كلك بكشيد ، زيرا آنها از لبهء نيزة ابتكاري به سرعت ليز مي خورند . همچنين چاقو را نيز بسيار محكم ببنديد تا از پارو جدا نشود .

● همواره از تجهيزات ماهيگيري خويش مراقبت كنيد . نخ قلاب را خشك كنيد ، قلابها را تميز كرده و تيز نماييد و اجازه ندهيد كه قلاب ها در نخ قلاب پيچيده شوند .

پرندگــان

همان طور كه در فصل 8 بيان شد ، همه پرندگان خوراكي هستند . هر پرنده اي كه شكار كرديد بخوريد . بعضي اوقات پرندگان ممكن است روي كلك شما بنشينند ، اما معمولاً آنها مراقب هستند . شما مي توانيد با بستن بك جسم درخشان در عقب كلك پرندگان را به سمت خود جلــب كنيد . اين پرندگان را به محلـي كه برد سلاح شما به آنها مي رسد نزديك مي كند و امكان استفاده از سلاح گرم رابراي شما فراهم مي آورد .

اگر يك پرنده در محلي كه در دسترس شماست نشست ، شما ممكن است بتوانيد آن را بگيريد . اگر پرندگان به اندازه كافي نزديك نبودند يا در انتهاي ديگر كلك نشستند ، شما مي توانيد آنها را با يك حلقه طناب دار بگيريد . در وسط حلقه طنابدار يك طعمه بگذاريد و صبر كنيد تا پرنده بنشيند . وقتي كه پاهاي پرنده در وسط حلقه قرار گرفتن آن را سريع بكشيد تا محكم شود .

از همه قسمتهاي بدن پرنده استفاده كنيد . از پر براي عايق كاري ، از دل و روده هاي پرنده براي طعمه و به همين ترتيب از بخش هاي ديگر براي كارهاي ديگر استفاده كنيد . براي اين كار از قوه تخيل خود استفاده كنيد .

مشكلات پزشكي در ارتباط با شرايط سخت دريا

در دريا ممكن است شما دچا دريازدگي ، حساسيت به آب شويد يا با مشكلات پزشكي مشابهي كه در خشكي نيز ممكن است با آنها مواجه شويد ، مانند كم شدن آب بدن يا آفتاب سوختگي شويد . اين مشكلات اگر درمان نشوند بسيار ممكن است ايجاد مشكل كنند .

دريازدگي

دريازدگي نوعي احساس حالت تهوع و استفراغ است كه بر اثر حركت كلك روي آب ايجاد مي شوند . اين مي تواند سبب :

● از دست دادن مقدار زيادي آب بدن و ايجاد خستگي

● كم شدن ميل به زنده ماندن

● سبب دريا زده شدن ديگران

● جذب شدن كوسه ها به سمت كلك

● آلوده شدن محيط

■ براي درمان دريازدگي :

● هم مريض و هم كلك را از آلودگي هاي ايجاد شده بر اثر استفراغ بشوييد .

● تا زماني كه حالت تهوع فرد از بين نرفته است مانع خوردن وي شويد .

● مريض را بخوابانيد و اجازه دهيد استراحت كند .

● اگر توانستيد به مريض قرص ضد دريازدگي بدهيد . اگر مريض نتواند قرص بخورد ، قرص را به صورت شياف مورد استفاده قرار دهيد .

نكته : بعضي اعتقاد دارند كه بر پا كردن يك كانوپي يا استفاده از خط افق به عنوان يك نقطه كانوپي به شما كمك مي كند تا بر دريازدگي خود غلبه كنيد . بعضي ديگر مي گويند شنا كردن در كنار كلك براي مدت كوتاهي جلوي دريازدگي را مي گيرد ، اما شنا كردن بايد بسيار دقت كنيد و مراقب باشيد .

حساسيت به آب شور

اين حساسيت ها بصورت ايجاد شكاف در پوستي ايجاد مي شود كه براي مدت زيادي درمعرض آب شور بوده است . اين حساسيت ممكن است بصورت زخم دلمه بسته و چرك ظاهر شود . اين زخم ها را باز نكنيد يا آنها را خشك نكنيد . حساسيت ها ايجاد شده بر پوست را با آب شيرين بشوييد  در صورت امكان ، و بگذاريد خشك شود . در صورت امكان از يك مادة ضدعفوني كننده بر روي زخم ها استفاده كنيد .

فساد و پوسيدگي بر اثر غوطه ور شدن در آب ،‌ سرما زدگي و كم شدن دماي بدن

اين مشكلات شبيه همان هايي هستند كه در هواي سرد با آنها مواجه مي شويد . علائم و درمان همانند همان هايي هستند كه در فصل 15 بيان شدند .

كوري / سردرد

اگر شعله ، دود يا چيز آلوده كننده ديگرسي وارد چشمان شما شد ، چشمان خود را سريعاً با آب شور بشوييد . در صورت امكان از پماد نيز استفاده كنيد . هر دو چشم را 18-24 ساعت بانداژ كنيد و اگر آسيب جدي بود براي مدت بيشتري چشم ها را ببنديد . اگر نور خورشيد از آسمان يا سطح آب سبب شد كه چشمان شما سرخ و متورم و برافروخته گردد ، آرام آنها را بانداژ كنيد . سعي كنيد با استفاده از عينك آفتابي مانع ايجاد چنين وضعي شويد . در صورت لزوم از عينكهاي آفتابي ابتكاري استفاده كنيد .

يبوست

اين وضعيت يك مشكل معمولي و متعارف در كلك است . از مواد مسهل استفاده نكنيد . زيرا سبب از دست رفتن آب بدن مي شود . هر قدر كه مي توانيد تحرك داشته باشيد و مقدار مناسبي آب بخوريد ، در صورت امكان .

سخت شدن ادرار كردن

اين مشكل غير طبيعي نيسـت و به دليـل از دسـت رفتن مقدار زيـادي آب ايجـاد مي شود . بهترين راه اين است كه سعي نكنيم تا آن را درمان كنيم زيرا اين مي تواند سبب كم شدن بيشتر آب شود .

آفتاب سوختگي

آفتاب سوختگي يك مشكل بزرگ در دريا است . با تهيه سايبان و پوشاندن سر و گردن خود مي توانيد مانع آفتاب سوختگي شويد . از كِرِم موجود در جعبه كمكهاي اوليه خود براي جلوگيري از آفتاب سوختگي استفاده كنيد . به خاطر داشته باشيد ، انعكاس نور از روي آب نيز سبب آفتاب سوختگي مي گردد .

كوســـه ها

خواه شما در آب باشيد يا در قايق و كلك ، شما ممكن است انواع مختلفي از جانداران دريايي را اطراف خود ببينيد . بعضي از آن حيوانات از بعضي ديگر خطرناكتر هستند . معمولاً كوسه ها بزرگترين خطر براي شما تلقي مي شوند ساير حيوانات مانند نهنگ ها ، خوكهاي دريايي و استينگري ها ممكن است خطرناك باشند ، اما ندرتاً خطر جدي در درياهاي آزاد به حساب مي آيند .

از ميان صدها گونه نهنگ ، فقط 20 گونه هستند كه به انسان حمله مي كنند . خطرناكترين آنها كوسه سفيد بزرگ ، كوسه سرچكشي ، كوسه ماكو و كوسه ببري هستند . ديگر كوسه هايي كه به عنوان حمله كننده به انسان شناخته مي شوند كوسه هاي خاكستري ، آبي سنگي ، كوسه پرستار ، فيلي و كوسه نوك سفيد اقيانوس مي باشند . شما هر كوسه اي را كه يك متر بلندتر بود خطرناك تصور كنيد .

در تمامي درياها و اقيانوسهاي جهان كوسه وجود دارد . در حالي كه اكثر آنها در عمــق دريا زندگي مي كنندو تغذيه مي كنند ، بعضي ديگر در نزديكي سطــح آب به شكــار مي پردازند .كوسه هايي كه نزديك سطح آب زندگي مي كنند  همانهايي هستند كه بيشتر امكان دارد شما آنها را ببينيد . باله هاي جانبي آنها به طور متناوب از زير آب بالا مي آيد و سپس پائين مي رود . كوسه ها در درياهاي استوايي و زير استوايي بسيار مهاجم تر از آنهايي هستند كه در آبهاي معتدل وجود دارند .

همه كوسه ها نوعي ماشين خورنده هستند . غذاي معمولي آنها حيوانات زنده از هر نوعي هست و آنها بيشتر به حيوانات زخمي يا بي كمك حمله مي كنند ، نور ، بو يا صدا ممكن است آنها را به سمت طعمه شان هدايت كند . كوسه ها قوه شامه قوي دارند و بوي خون در آب را به سرعت به سمت طعمه زخمي مي كشد . آنها همچنين به هر حركت نامتعارف در آب بسيار حساس هستند . تلاش هاي حيوان زخمي يا فرد شناور انفجارات زير آبي يا حتي تكان هاي يك ماهي كه در نخ چوب ماهي گيري گير كرده است كوسه را به سمت خود جلب مي كند .

كوسه ها در هر حالتي مي توانند گاز بگيرند و نيازي ندارند تا به حالت مناسب گاز گرفتــن بچرخند . آرواره هاي بعضي كوسه هاي بزرگتر به اندازه اي رو به جلو است كه آنها مي توانند هر جسم شناوري را براحتي و بدون چرخيدن به سمت مناسبي گاز بگيرند .

كوسه ها ممكن است انفرادي شكار كنند ، اما در بيشتر حملات كوسه ها ، بيش از يك كوسه مشاركت داشته است . كوسه هاي كوچكتر همواره بطور جمعي حركت مي كنند . هر زمانــي كه يكي از آنها طعمه اي را پيدا كند ، ساير كوسه ها سريعاً به آن مي پيوندند . اين كوسه ها يك كوسه مجروح را نيز به سرعت ساير طعمه ها مورد حمله قرار داده و مي خورند .

كوسه ها در تمامي ساعات شب و روز غذا مي خورند . بيشتر برخوردها و حملاتي كه از كوسه ها گزارش شده است در روز صورت گرفته اند و بسياري از اينها نيز در اواخر بعدازظهر گزارش شده اند . بعضي اقدامات كه شما مي توانيد جهت حفاظت از خود در مقابل كوسه ها در زماني كه در آب هستيد ، انجام دهيد عبارتند از :

● با بقيه افراد بمانيد . يك گروه مي توانند يك زاويه 360 درجه دور كَلَك را زير نظر بگيرند . يك گروه همچنين بهتر از يك نفر مي توانند با كوسه بجنگند يا آن را بترسانند .

● همواره مراقب كوسه ها باشيد . همه لباس هاي خود ، حتي كفشها را بپوشيد . تجربه نشان داده است كه كوسه ها در حمله به يك گروه ابتدا به افرادي كه لخت هستند حمله مي كنند . لباس همچنين شما را در مقابل سايش بخش هاي زبر بدن كوسه محافظت مي كند .

● از ادرار كردن اجتناب كنيد ، اگر حتماً بايد اين كار را بكنيد خيلي كم باشد . اجازه دهيد ادرار درميان آب دريا نامحسوس شود . اگر بايد مدفوع كنيد ، خيلي كم باشد و آن را تا مي توانيد در جاي دورتري بيندازيد . همين كار را براي استفراغ انجام دهيد .

● اگر يك حمله كوسه در زماني كه شما در آب هستيد قريب الوقوع است ، شلپ شلپ كنيد و داد و بيداد كنيد تا كوسه بترسد و عقب بماند . البته انرژي خود را براي زماني كه كوسه حمله مي كند نگه داريد تا با آن بجنگيد .

● اگر مورد حمله واقع شديد ، به كوسه ضربه بزنيد و آن را برانيد . اگر توانستيد به آبشش ها و چشمهاي كوسه ضربه بزنيد . اگر شما به بيني كوسه ضزبه بزنيد ممكن است بر اثر برخورد دستان با دندانهاي كوسه دچار جراحت شويد .

■ اگر شما در يك كلك باشيد و كوسه ببينيد :

ماهيگيري نكنيد ، اگر ماهي به قلاب گير كرده بود آن را رها كنيد . ماهي داخل آب پاك نكنيد .

● زباله ها را به داخل آب پرتاب نكنيد .

● دستان ، پاها يا تجهيزات خود را داخل آب آويزان نكنيد .

● ساكت باشيد و حركت نكنيد .

● همه مردگان را هر چه سريعتر دفن كنيد . اگر مقدار زيادي كوسه در منطقه بود ، دفن سازي را در شب انجام دهيد .

● اگر شما در كلك هستيد و احتمال حمله كوسه قريب الوقوع است ، كوسه را با هر چيزي كه مي توانيد بزنيد به جز با دست . اگر اين كار را با دست انجام دهيد ، از كوسه شما ببيشتر آسيب مي بينيد . اگر با يك پارو حمله مي كنيد مراقب باشيد تا پارو را از دست ندهيد يا پارو نشكند .

پيدا كردن خشكي

شما به دقت دنبال هر نشاني از خشكي بگرديد . علامتهاي زيادي وجود دارند كه نشان مي دهند خشكي نزديك است .

يك ابر كومولوس ثابت در يك آسمان صاف يا در يك آسمان كه در آن تمامي ساير ابرها در حال حركت هستند ، اغلب بالاي يك جزيره قرار دارد .

در مناطق استوايي ، انعكاس نور خورشيد از تالابهاي كم عمق يا سكوهاي ريفهاي مرجاني اغلب سبب يك رنگ سبز كم رنگ در آسمان مي شود .

در قطب ، انعكاس هاي رنگ روشن بر ابرها علامت زمين هاي پوشيده شده از برف يا سرزمين هاي يخي مي باشد . اين انعكاس ها بسيار متفاوت با نوع خاكستري تيره هستند كه به وسيله آبهاي آزاد ايجاد مي شوند .

آبهاي عميق سبز تيره يا آبي تيره هستند . رنگهاي روشن تر بيانگر آبهاي كم عمق هستند كه مي توانند علامت نزديك شدن به خشكي باشد .

در شب يا در زمان مه گرفتگي ، بارندگي يا بخار گرفتگي ، شما ممكن است خشكي را با صداها و بوها تشخيص دهيد . بوي ترشيدگي و كپك زدگي باتلاقها و دشتهاي گِلي تا فاصله دوري مي رسد . شما مي توانيد سر و صداهاي خيزابهاي ساحلي را مدت زيادي قبل از ديدن آنها بشنويد . رفت و آمد مستمر پرندگان دريايي از يك مسير نشان مي دهد كه محل آشيانه آنها در محلي واقع در خشكي در نزديكي وجود دارد .

معمولاً پرندگان بيشتري نزديك خشكي در مقايسه با روي آبهاي آزاد وجود دارد . مسيري را كه در آن پرندگان در غــروب به سمت آن پرواز مي كننـد و در صبح از سمت آن مي آيند نشانگر وجود خشكي و مسير آن است . در روز ، پرندگان دنبــال غذا مي گردنـد و نمي توان به مسيري كه پرواز مي كنند براي يافتن خشكي اعتماد كرد .

سراب ها در هر عرض جغرافيايي ايجاد مي شوند ، اما در مناطق استوايي مخصوصاً در وسط روز احتمال به وجود آمدن آنها بيشتر است . مواظب باشيد كه سراب را با خشكي اشتباه نگيريد . وقتي كه شما از ارتفاعي كه مقدار كمي متفاوت از ارتفاع قبلي بوده است نگاه كنيد سراب از بين مي رود يا شكل و ارتفاع آن تغيير مي كند .

شما با ديدن نحوه موج به سمت خود نيز مي توانيد وجود خشكي و مسير مشخص به آن را تشخيص دهيد . ( تصوير 20-16 ) . با حركت كردن با موج و به موازات بخش تقريباً متلاطم موج كه با X درتصوير نشان داده شده است ، شما مي توانيد به خشكي برسيد .

وقتـي كه شما خشكــي را پيدا كرديد ، بايد با امنيت كافي به ساحل برسيد . شما مي توانيد بدون هيج خطري از يك كلك يك نفره براي رفتن به ساحل استفاده كنيد . با اين حال به ساحل رفتن درخطوط ساحلي با موج هاي قوي مي تواند خطرناك باشد . به زمان توجه داشته باشيد . نقطه به ساحل رسيدن را با دقت انتخاب كنيد . سعي كنيد تا زماني كه به ساحل نرسيد كه خورشيد از بين رفته باشد و درست در مقابل شما باشد . سعي كنيد تا در باد پناه هاي جزيره يا نقاطي از آن كه در دريا پيشروي كرده است به ساحل برسيد . چشمان خود را به شكاف هاي موجود در خط موج ساحلي بدوزيد و به سمت آن رويد . از ريف هاي مرجاني و صخره هاي سنگ بپرهيزيد . ريف مرجاني در نزديكي دهانه رودخانه هاي آب شيرين وجود ندارد . از جريانهاي شكافته شده يا جريانهاي قوي جزر و مدي كه ممكن است شما را تا فاصله دوري ببرند دوري كنيد . يا ساحل را براي كمك كردن به خودتان علامتگذاري كنيد يا اطراف آن حركت كنيد و دنبال يك جايي بگرديد كه موج ساحلي آرامي داشته باشد .

اگر شما بايد براي رسيدن به ساحل از موج هاي ساحلي بگذريد ، دكل خود را پايين بكشيد . براي ممانعت از بريدگي لباس ها و كفش هاي خود را بپوشيد . جليقه نجات خود را باد كرده وآماده كنيد . با استفاده از هر مقدار طناب كه لازم است براي به دنبال كشيدن لنگر در رودخانه اين كار را انجام دهيد . با استفاده از پاروها گاهي اوقات اغلب لنگر را داخل آب درست كنيد و‌ آن را در مسيري كه طناب لنگر قرار دارد قرار دهيد . اين كار كمك مي كند تا كلك به سمت ساحل قرار گيرد و مانع واژگون شدن و از مسير خارج شدن كلك مي شود . از پاروها براي سوار شدن در سواحل دريايي كه موج هاي بزرگ دارند كمك بگيريد .

امواج ساحلي ممكن است نامنظم باشند و سرعتهاي مختلفي داشته باشند ، بنابراين اقدامات خود را با توجه به شرايط تصحيح كنيد . يك متد خوب براي عبور كردن از امواج ساحلي اين است كه نيمي از افراد موجود در كلك يك طرف بنشينند و نيم ديگر در طرف مقابل كلك و پشت به هم كنند . وقتي كه يك موج سنگين در هم شكست ، نيمي از افراد بايد به سمت جلو خم شوند تا زماني كه تيغه و نوك موج عبور كند ؛ سپس نيمه ي ديگر افراد خم شوند تا زماني كه موج سنگين بعدي برسد .

در مقابل يك باد قوي يا موج ساحلي سنگين ، كلك بايد با تمام سرعت ممكن سريعاً از قله موج عبور كنيد تا از واژگون شدن كلك يا از يك طرف به طرف ديگر پرتاب شدن اجتناب كنيد . در صورت امكان از روبرو شدن با يك موج بزرگ در زماني كه مي شكند اجتناب كنيد .

همين طور كه كلك به ساحل نزديك مي شود ، به روي يك قله موج بزرگ سوار شويد ، به سختي پارو بزنيد و كلك را سوار موج كنيد تا زماني كه كاملاً به ساحل برسيد . تا زماني كه كلك بر روي زمين قرار نگرفته است از آن بيرون بپريد ، سپس بعد از آن كه كلك به زمين رسيد از آن بيرون بپريد .

اگر شما مي توانيد انتخاب كنيد ، در شب به خشكي نياييد . اگر شما دلايلي داريد كه افرادي كه در ساحل زندگي مي كنند ، دور از ساحل بمانيد ، علامت بدهيد و صبر كنيد تا سكنه بيايند و شما را به ساحل ببرند .

اگر با كوه يخـي مواجه شديد ، فقط بر روي كناره هاي بزرگ و استوار كوه فرود آييد . از كوههاي يخي كه ممكن است واژگون شوند و يخ هايي كه احتمال متلاشي شدن آنها زياد است دوري كنيد . از پاروهـا استفاده كنيـد تا از ماليده شدن كلك به لبه يخها جلوگيري كنيد . بعد از اين كه بر روي يخها آمديد كلك را نيز از آب خارج كنيد و در جاي مناسبي نگهداري كنيد . شما مي توانيد از آن به عنوان پناهگاه بر روي يخ استفاده كنيد . كلك را باد شده نگه داريد و آماده استفـاده قرار دهيد . هر يخ شناوري كه ممكن است بطور ناگهاني شكسته شود .

شنا كردن تا ساحل

اگر به ساحل رفتن با كلك ممكن نباشد و شما بايد شنا كنيد ، كفش ها و حداقل يك لباس نازك به تن داشته باشيد . براي ذخيره كردن توان خود شناي كرال سينه يا پهلو انجام دهيد .

اگر موج هاي ساحلي متوسط هستند ، بر پشت يك موج كوچك با شنا كردن سوار شويد و با آن به جلو برويد . در يك عمق كم درست قبل از آن كه موج شكسته شود شيرجه بزنيد .

در موج هاي شديد و بلند ، در محل مابين موج ها به شنا كردن بپردازيد . وقتي كه يك موج به سمت ساحلي به شما رسيد ، به سمت آن قرار گيريد و زير آب برويد . بعد از آن كه آن گذشت ، به سمت ساحل مثل قبل شنا كنيد . اگر در پشت و زير يك موج بزرگ گير افتاديد ، پايين تنه خود را به پايين فشار دهيد يا به سمت سطح شنا كنيد و به سمت ساحل مانند بالا حركت كنيد .

اگر بايد در يك ساحل صخره اي فرود آييد . دنبال جايي بگرديد كه موج ها  در آنجا با برخورد به صخره ها مي شكنند . از جاهايي كه موجها با حالت انفجاري بسيار شديد پخش مي شوند دوري كنيد . وقتي كه به موجها برمي خوريد خيلي آرام شنا كنيد . شما به انرژي خود نياز داريد تا صخره ها  را بگيريد . براي كم شدن آسيب ها بايد كفش ها و لباسهاي خود را به تن داشته باشيد .

بعد از انتخاب نقطه فرود خود ، در پشت يك موج بزرگ به سمت موج شكن ها برويد . رو به طرف ساحل كنيد و يك حالت استراحت با پاهاي خود در حالي كه به سمت جلو هستند و 60-90 سانتيمتر پايين تر از سر شما قرار گرفته اند درست كنيد . اين حالت به پاهاي شما اجازه مي دهد تا در زمان فرود آمدن در ساحل با برخورد كردن با ريف هاي زير آبي شوك حاصل را جذب كنند ، اگر شما در پشت موجي كه انتخاب كرده ايد نتوانستيد سوار شويد فقط با دستان خود شنا كنيد . وقتي كه موج بعدي رسيد . يك حالت استراحت بر روي موج با پاهاي خود بگيريد و سوار موج شويد . اين كا ر را تكرار كنيد تا به ساحل برسيد .

آب در سواحلي كه گياهان دريايي رشد زيادي كرده اند آرام تر است . از مزاياي چنين رويش هاي گياهي استفاده كنيد . از بين گياهان دريايي و خزه ها شنا نكنيد ؛ با گرفتن گياهان حركت دست را به صورت سينه خيز روي آنها حركت كنيد .

بالا بردن يا نجات

به محض مشاهده رسيدن گروه نجات ( قايق ، هواپيماهاي معمولي يا هلي كوپتر ) ، سريعاً تمامي طنابها و نخ هايي كه ممكن است در كار نجات ايجاد اختلال كنند ( نخهاي ماهيگري ، طنابهاي كيت نمك زدايي ) يا ساير لوازم آلاتي كه مي توانند سبب مختل شدن نجات شوند را پاك كنيد . همه چيزهاي شُل را در كلك محكم كنيد . براي افزايش امنيت بالا رفتن دكل ها ، كانوپي ها و بادبانها را جمع كنيد . بعد از محكم كردن همه وسايل ، در صورت امكان كلاه ايمني به سر كنيد . كاملاً جليقه نجات خود را باد كنيد . در كلك بمانيد مگر دستورالعملهاي ديگري صادر شود و همه تجهيزات به جز جليقه نجات را باز كنيد . در صورت امكان پرسنل نجات پايين مي آيد تا به شما كمك كنند . به خاطر داشته باشيد از تمامي راهنماييهايي كه پرسنل نجات بيان مي كنند پيروي كنيد .

اگر امكان كمك رساني با هلي كوپتر فرار هم نبود ، تا قبل از بالا رفتن به ترتيب زير عمل كنيد :

● همه وسايل شل موجود در كلك ، كيسه هاي لوازم اضافي يا درِ جيبها را محكم كنيد .

● لنگر ، كيسه هاي پايدار ماندن و كيسه لوازم اضافي را آماده استفاده كنيد .

● مقداري از باد كلك را خالي كنيد و با آب پر كنيد .

● ظرف كيت اضطراري را از يراق چتر باز كنيد .

● دستگيره كلك را بگيريد و كلك را پهن كنيد .

● اجازه دهيد تا وسايل نجات يا كابل ها بر روي سطح آب قرار گيرند .

● تا زماني كه وسايل نجات را در دست خودنگرفته ايد ، دستگيره را رها نكنيد .

● سوار وسايل نجات شويد و از گير كردن آنها در كلك جلوگيري كنيد .

● به متصدي نجات براي شروع بالا كشيدن علامت دهيد .

سواحل درياها

هواپيماها يا كشتي هاي جستجو همواره نمي توانند كلك يا شناگر گير افتاده را در آب ببينند و تشخيص دهند . شما ممكن است لازم باشد قبل از شروع نجات در ساحل فرود آييد . زنده ماندن در طي ساحل دريا با زنده ماندن در درياي باز متفاوت است . در اينجا آب و غذا در دسترس تر بوده و تهيه پناهگاه راحت تر است .

اگر شما در منطقه خودي هستيد و قصد حركت داريد ، بهتر است از كنار ساحل حركت كنيد يا اين كه وارد خشكي شويد . از ساحل دور نشويد مگر اين كه با مانعي برخورد كنيد ( باتــلاق يا صخــره ) يا ايــن كه ردپايي پيدا كنيد كه مطمئن شويد به منطقه مسكوني مي رسيد .

در زمان جنگ اين را به خاطر داشته باشيد كه بيشتر گشتهاي دشمن به صورت گشت هاي ساحلي است . اين گشت ها اگر شما در ساحل دشمن هستيد براي شما مي توانند ايجاد مشكل كنند . در چنين شرايطي شما قدرت حركتي بسيار محدودي داريد ، از برخورد با ساير مردم دوري كنيد و حداكثر سعي كنيد تا مسير حركتي خود را بپوشانيد .

مخاطرات بهداشتي ويژه

مرجــان ها ، ماهيهاي سمي و مهاجم ، كروكوديلها ، توتياي دريايي ، بيسكويت هاي دريايي ، اسفنج ها ، شقايق هاي دريايي و جزر و مدها ايجاد مخاطرات بهداشتي ويژه اي مي كنند .

مرجان

مرجان ، زنده يا مرده ، مي تواند برش هاي دردناكي ايجاد مي كند . صدها خطر وجود دارند كه مي تواننــد سبب زخمهاي عميق ، خونريزي شديد و ايجاد عفونت كنند . سطح تمامي بريدگي ها بر اثر مرجان را پاك كنيد . از يُد براي ضدعفوني كردن بريدگي هاي بر اثر برخورد با مرجانها استفاده كنيد . بعضي مرجان ها با يُد تغذيه مي كنند و ممكن است در داخل بدن رشد كنند .

ماهي هاي سمي

بسياري از ماهي هاي موجود در اطراف ريف ها سمي هستند . بعضي گونه هاي آنها فقط گوشت سمي دارند ، بعضي از ساير گونه ها ، فقط در بعضي زمان هاي سال سمي هستند . در تمامي بخشهاي بدن ماهي وجود دارد ولي در جگر ،‌ روده ها و تخم هاي آن بيشتر است .

سم ماهي ها قابل حل در آب است . پختن ، اين سم را خنثي نمي كند . آنها بيمزه هستند ، بنابراين كنترل مزه براي درك خوراكي بودن ماهي كاري عبث است . كنترل سمي بودن ماهي با پرندگان بسيار قابل اطمينان نيست . فكر نكنيد كه چون يك پرنده مي تواند يك ماهي را بخورد ، خوردن آن ماهي بي خطر است .

سموم سبب بيحسي لب ها ، زبان ، شست پا و نوك انگشتان ، خارش شديد و كاهــش واضــح دماي بــدن مي گردند . وسايــل سرد ، گـــرم و وسايل گرم ، سرد به نظر مي رسند .همچنين تهوع ، استفراغ ، از دست دادن قدرت تكلم ، گيجي و يك فلج كه به مرگ منتهي مي شود نيز ايجاد مي شود .

علاوه بر وجود ماهي هاي سمي ، انواعي وجود دارند كه در صورتي كه لمس شوند بسيار خطرناك هستند . بسياري از استينگري ها داراي تيغ هاي سمي در دُم خود هستند . به علاوه گونه هايي وجوددارند كه مي توانند شوك الكتريكي ايجاد كنند . بعضي ماهي هاي ريف ، مانند ماهي سنگي و ماهي وزغـي ، داراي تيغه هاي سمي هستند كه مي توانند بسيار دردناك شوند يا حتي جراحات كُشنده ايجاد كنند . سم اين تيغه ها يك حساسيت يا حتي يك زخم دردناك ايجاد مي كنند كه بطور نامناسبي ظاهر مي شوند . ژل فيش هر چند ظاهراً كُشنده نيست ولي مي تواد يك نيش دردناك ايجاد كند ، اگر شما با شاخكهاي آن ماهي را لمس كنيد . براي كسب اطلاعات دقيقتر در مورد ماهي هاي خطرناك دريايي و ساحلي به فصل 11  و ضميمه F مراجعه كنيد .

ماهي هاي مهاجم

شما همچنين بايد از ماهي هاي مهاجم و درنده دوري كنيد . ماهي مهاحم باراكودا به افرادي كه وسايــل درخشان دارند حمله مي كنند . آن ممكن است در شب نيز به نورها و يا وسايل درخشان حمله كند . گرگ ماهــي نيز كه مي تواند تا 7/1 متر رشد كند ، از جمله ماهي هايي است كه بايد از آن دوري كرد . مارماهي موراي كه داراي دندانهاي تيزي است تا 5/1 متر رشد مي كند . مي تواند از جمله ماهي هاي مهاجمي به حساب آيد كه بايد از آن اجتناب كرد .

مارهاي دريايي

مارهاي دريايي سمي هستند و دراقيانوس يافت مي شوند . آنها تا زماني كه احساس خطر نكنند گاز نمي گيرند . از آنها اجتناب كنيد .

كروكوديل ها

كروكوديل ها در خليج هاي آب شور استوايي و مصب هاي رودخانه ها و يك گستره 65 كيلومتري تا درياي آزاد ساكن هستند . عده كمي از آنها در نزديكي مناطق مسكوني زندگي مي كنند . شما معمولاً كروكوديل ها را در مناطق دور افتاده در شرق هند و جنوب شرق آسيا مي توانيد ببينيد . توجه داشته باشيد كه گونه هايي كه بيش از يك متر طول دارند خطرناكند ، مخصوصاً انواع مادة آنها در زمان محافظت از لانه . گوشت كروكوديل در صورت در دسترس بودن منبع غذايي خوبي است .

توتياي دريايي ، بيسكويت دريايي ، اسفنج ها وشقايق هاي دريايي

اين حيوانات مي توانند زخم هاي بسيار خطرناك و گاهاً كُشنده ايجاد كنند . معمولاً در آبهاي كم عمق استوايي نزديك مجموعه هاي مرجاني يافت مي شوند . توتياهاي دريايي كوچك به شكل خارپشت گِرد ديده مي شود . اگر بر روي آن پا بگذاريد ، آنها خارهاي سوزني شكل سيليكوني خود را داخل پوست شما مي كنند و زخم هايي ايجاد مي كنند كه به سرعت عفوني مي شود . در صورت امكان براي جلوگيري از عفونت هر چه سريع تر تيغ هاي شكسته شده و مانده در پوست را خارج كنيد . ساير حيوانات نيز همينطور ايجاد زخم و عفونت مي كنند .

جزر و مدها و موجهاي زير آبي

اين ها نيز خطر ديگري به حساب مي آيند كه بايد از آنها اجتناب كرد . اگر در يك موج بزرگ زير آب گير افتاده ايد ، با پايين تنه خود ضربه بزنيد و خود را به سطح آب بكشانيد و به سمت ساحل در بين موجها شنا كنيد . با قدرت كشش موج زير آبي خود را درگير نكنيد . با آن يا قائم بر آن شنا كنيد تا زماني كه موج قدرت خود را از دست بدهد ، سپس به شناي خود به سمت ساحل ادامه بدهيد .

غــــــذا

يافتن غذا در كنار ساحل كاري ساده است . مقدار زيادي گياه دريايي و ساير گياهان وجوددارند كه شما مي توانيد به راحتي آنها را پيدا كنيد و بخوريد . براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد گياهان به فصل 9 و ضميمه B مراجعه كنيد . در اين منطقه انواع مختلفي از حيوانات وجود دارند كه مي توانند نياز غذايي شما را رفع كنند .

نرم تنـــــــان

صدف سياه ، صرف سنگي ، صرف خوراكي ، حلزون دريايي ، اختاپوس ، ماهي مركب و ليسه همگي خوراكي هستند . صدف خوراكي معمولاً بيشتر پروتئين مورد نياز را فراهم مي كنند . از هشت پاهاي با حلقه هاي آبي و صدفهاي مخروجي ( توضيح داده شده درفصل 11 و ضميمه F ) اجتنـاب كنيد . همچنين مراقب جزر و مدهاي سرخ باشيد كه نرم تنان را سمي مي كنند . قبل از خوردن هر گونه خوراكي بودن آن را تست كنيد .

كِرم ها

كرم هاي ساحلي كاملا خوراكي هستند ، اما بهتر است از آنها به عنوان طعمه براي شكار ماهي استفاده كنيد . چنگال هاي خرچنگ هاي گرد و خرچنگ هاي دراز مي تواند انگشتانتان را خرد كند . بيشتر گونه هاي آن داراي تيغ هايي بر صدف خود هستند . پس هنگام گرفتن آنها بهتر اين است كه دستكش بپوشيد . كشتي چسب ها مي توانند سبب خراش يا بريدگي شوند و كَندن آنها از محل قرار گرفتنشان مشكل است . اما انواع بزرگتر آنها منبع غذايي خوبي به حساب مي آيند .

توتياي دريايي

اينها زياد هستند و زماني كه پا روي آنها گذاشته مي شود يا لمس كردند جراحات دردناكي ايجاد مي كنند . همچنين منبع غذايي خوبي به حساب مي آيند . آنها را با دستكش بگيريد و همه تيغ هاي آنها را بكَنيد .

خيارهاي دريايي

اينها منبع غذايي خوبي در اقيانوس آرام هستند . بعد از خارج كردن يا جدا كردن پنج بازوي ماهيچه اي آنها كه در طول بدنه آنها قرار دارند آنها را بخوريد . آنها را مي توان بصورت دودي شده ، آب نمك زده شده يا طبخ شده بخوريد .

عضویت

کاربران آنلاین

ما 33 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126       

جهت یابی

مدیریت در شرایط سخت