ارتباط مخابرات

ارتباط مخابرات

1- کلیات : ارتباط مخابرات؛ هر وسیله ای که مورد ارتباط قرار بگیرد به گونه ای جزو وسایل مخابراتی محسوب می شود.

 همیشه بخاطر داشته باشید به هر دلیلی در سفری از رفقا جدا شوید و خودیها را گم کنید ارتباط مخابرات مهمترین ویژگی و گزینه خواهد بود.

*       وسائل مخابرات ممکن است دیداری و شنیداری باشد دیداری شامل علائم ارتباط پرده ها آئینه و نور و شنیداری مکالمه تلفنی و تلگراف با سیم و یا بیسیم و پیامهای نوشته شده که گاهی نیز بصورت کد و رمز ارسال و یا دریافت میگردد. ممکن است بسیار کوتاه و در زمان بخصوصی ارتباط برقرار شود و در غیر آن صورت بیسیم ها باید بسته یا خاموش باشند.

وسائل ارتباطی: علائم ، اشاره ، دود، سوت، آئینه و آفتاب، رادیو (گیرنده و فرستنده) ماهواره، تلفن، تلگراف، فکس و ... می باشند.

ارتباط رادیوئی و کدهای مخابراتی:

1- مطمئن شوید که با دستگاههای دیگری می توانید تماس داشته باشید.

2- در جائیکه بهتر می توانید ارتباط رادیوئی برقرار کنید قرار بگیرید.

3- مخابره ممتد نداشته باشید (فرستنده ها باطری زیاد مصرف می کنند)

4- از طرح خاموش روشن و بموقع استفاده کنید (سکوت ضروری)

5- هر چه زودتر اولین تماس را بگیرید.

6- اگر تماس اضطراری نشد طبق جدول عمل کنید.

 

7- باطری و بیسیم را در هوای متناسب نگهداری کنید (نزدیک حرارت نباشد).

8- معمولاً باطریها را متناسب با آب و هوای هر منطقه می سازند.

مخابره و علامت دادن:

1- هوا اگر اجازه دهد از موشک ها منور قراردادی استفاده کنید.

2- از آئینه مخابره یا نور افکن (طبق قرارداد) یا هر وسیله شفاف و براق و یا پرده های مخابراتی استفاده کنید.

 

*       نور افکن را زود آماده کنید، فیلتر روپوش آنرا بررسی کنید.

*       طبق دستور ریکاوری عمل کنید و با آنها در تماس باشید.

*       به مصرف باطری اهمیت بدهید.

 

*       روی برف می توان رنگ پاشید و علامت داد و یا پرده رنگی گذاشت.

*       شب با آتش علامت بدهید.

*       در روز با دود لاستیک، سوخت فسیلی یا شاخ و برگ علامت دهید.

*       از صدا، سوت، بوق و علائم مرس استفاده کنید (از فرستنده و گیرنده CW تلگراف اگر دارید) استفاده کنید.

*       با گروه نجات هلیکوپتر در تماس باشید.

3- بیسیم های برد بلند سنگین هستند ولی با بیسیم های کوچک تاکی واکی (قابل حمل تا حدود 2 وات) بصورت FM (ارسال مستقیم) تا 2 و 3 کیلومتر ارتباط برقرار نمایند ولی بیسیم های SSB یا AM قادرند تا فاصله های خیلی دور مخابره کنند. گوشی های موبایل بدلیل آنتن های تقویتی حجمشان کوچک است.

وسائل مخابراتی : شامل :

1- پرده های مخابراتی ، 2- علائم رادیوئی  3- آئینه چراغ  4- سوت  5- دود.

تلگراف: ممکن است پیام عیناً مخابره شود یا تبدیل به کد و رمز گردد که معمولاً بصورت الفبای مرس خواهد بود.

1- پرده های مخابراتی : تعدادی پرده که برای نشان دادن پیام به هواپیمای کوچک یا هلیکوپتر و یا علائم مورد نیاز که باید قبلاً طرز کار آنرا یاد گرفته و تمرین کرده باشید، پرده ها (دورو) و دو رنگ هستند هر رنگی در مخابره معنی خاصی دارد و بیشتر به قرارداد قبلی مربوط می شود.

2- علائم رادیوئی: ممکن است صحبت کنید و ممکن است شماره هائی بدهید که معادل حرفی آن بازگوکننده نیازهای شما باشد، علائم مرس را بکار ببرید.

الفبای مرس فارسی و انگلیسی

فارسی

اعداد مختصر

انگلیسی

أ 0 -

ض 00-00

                 -0 1

0-0 R

-0 A

ب -000

ط 00-

- 002

000 S

000- B

پ 0--0

ظ -0--

-0003

-  T

0-0- C

ت -

ع---

0-04  

-00 U

00- D

ث -0-0

غ 00--

 05

-000 V

0 E

ج 0---

ف 00-0

000 6

--0 W

0-00 F

چ ---0

ق 000---

000--7

-00- X

0--G

ح 0000

ک -0-

00- 8

--0- Y

000 H

خ -00-

گ —0-

0- 9

00-- Z

00 I

د -00

ل0-00

---- 0

      

---0 J

ذ 000-

م --

فاصله زمانی نقطه (0) یک واحد نقطه با خط یا نقطه با نقطه یا خط با خط دو واحد است.

فاصله بین حرف با حرف سه واحد.

فاصله بین کلمه با کلمه 5 واحد است.

(0) به اندازۀ 3 خط.

-0- K

ر 0-0

ن -0

00-0 L

ز --00

و0--

-- M

ژ --0

ه 0

0- N

س 000

ی00

--- O

ش ----

ء 000-000

0--0 P

ص 0-0-

 

-0-- Q

 

 


 

4- سوت : ممکن است با قرارداد قبلی که به صدای سوت شما آشنا هستند با بصدا درآوردن علائم سوت مطلب را بفهمانید و ممکن است از علائم مرس استفاده کنید مثلاً (در موقعیت 2 هستم) (-00/0--) که بهتر است 2 یا سه بار با فاصله تکرار کنید.

5- دود : یکی از علائم مخابراتی و ارتباط قدیم است (طبق قرارتان دود روشن می کنید)

6- تلگراف : بصورت مرس می باشد که شامل نقطه و خط است. نقطه یک واحد و خط سه واحد فاصله بین نقطه ها و خط ها (در حرف ها) یک واحد ولی بین حرف با حرف 3 فاصله کلمه با کلمه 5 واحد می باشد. کلیه پیامها بایستی خلاصه و مفید باشد و حفاظت زمان ارسال پیام و فرکانس ها و در بیابان نگهداری وسائل مخابراتی و باطری بیسیم بسیار مهم است. بیسیم و باطری بیسیم را مستقیم در جای رطوبی و جلو آفتاب و گرما قرار ندهید و از وسائل مخابراتی با بهترین روش حفاظت و نگهداری کنید.

*       وسائل مخابراتی الکتریکی و الکترونیکی شامل تلفن، تلگراف، فاکسیمیلی، رادیو. صوت و تصویر که فرکانسهای صوتی و تصویری را پس از مدوله کردن با فرکانس رادیوئی RF (اُسیلاتور) از طریق آنتن های فرستنده به گیرنده ها می رسانند.

و عکس ارسال در گیرنده ها اتفاق می افتد که فرکانس رادیوئی RF از AF (صوتی) جدا می شد و از طریق رادیو یا تلویزیون مشاهده می گردد و تلگراف و تله تایپ به مرور از گردونه مخابرات در حال جدا شدن هستند کلیه سوئیچ های الکترونیکی به همین صورت فرامین ریموت یا از راه دور را انجام می دهد کلیه ماهواره ها و اقمار مصنوعی از فرکانس رادیویی  000/300 کیلومتر در ثانیه (سرعت نور) استفاده می کند.

*       فرکانسهای رادیویی یا FM هستند یا AM که FM مستقیم و AM بصورت غیر مستقیم که از آنتن فرستنده به سقف جو زمین بر می خورد و بزمین بر می گردد که گاهی گیرنده ها در نقاط کور مشکل می گیرند و FM نیز اگر در جنگل یا کوهستان یا ساختمان های بلند فلزی قرار بگیرد ارتباط مشکل و مشکلتر می شود.

*       فرکانسهای صوتی از 15 تا 000/20 سیکل در ثانیه و فرکانسهای رادیویی (FM,Am) از 000/20 سیکل به بالا در چانلهای SW و MW (موج کوتاه و متوسط) تقسیم می شوند.

تقسیم بندی فرکانس های رادیویی :

فرکانس کم LF 30 تا 300 کیلو سیکل در ثانیه.

فرکانس متوسط MF 300 تا 3000 کیلو سیکل در ثانیه.

فرکانس زیاد HF 3000 تا 30 مگا سیکل در ثانیه .

فرکانس VHF 30 تا 300 مگا سیکل در ثانیه.

فرکانس UHF 300 تا 3000 مگا سیکل در ثانیه.

فرکانس های کم بردشان بیشتر و آنتن بلند ولی فرکانسهای زیاد بردشان کم و آنتن کوتاه نیاز دارند.

فرکانس صحبت بین 200 تا 2500 سیکل

نت موسیقی بم بین 16 تا 5000 و نت زیر 4000 سیکل در ثانیه می باشد.

گوش انسان با فرکانس 2000 سیکل بهتر متأثر می شود.

امواج صوتی 000/150 سیکل در ثانیه است.

مثال: شما اگر تیغه نازکی را به لرزش در بیاورید که بیش از 000/20 بار در ثانیه نوسان داشته باشد و در نزدیکی شما گیرنده رادیویی باشد صدای خش خش شنیده خواهد شد، که فرکانس رادیویی قادر است فرکانس صوتی را به همراه خود (مدولاسیون) به دورترین نقاط ببرد و بشر به امید روزی است که این ارتباط را با کرات دیگر که حیات و انسان وجود دارد برقرار نماید.

*       در ارتباط با سیم عامل انتقال صدا یا حامل صدا، نیروی الکتریسیته در سیم میباشد.


 

Phonetic alphabet

Latter

Word

Pronunciation

 

Latter

Word

Pronunciation

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

ALFA

BRAVO

CHARLIE

DELTA

ECHO

FOXTROT

GOLF

HOTEL

INDIA

JULIETT

KILO

LIMA

MIKE

ALFAH

BRAHVOH

CHARLEE

DEL TAH

ECKOH

FOKS TROT

GOLF

HOHTELL

IN DEE AH

JEW LEE ETT

KEY LOH

LEE MAH

MIKE

 

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

NOVEMBER

OSCAR

PAPA

QUEBEC

ROMEO

SIERRA

TANGO

UNIFORM

VICTOR

WHISKEY

XRAY

YANKEE

ZULU

NO VEM BER

OSS CAR

PAH PAH

KEH BECK

ROW ME OH

SEE AIR RAH

TANG GO

YOU NEE FORM

VIK TAR

WISS KEY

ECKS RAY

YANG KEY

ZOO LOO

 

جدول هجی الفبای فارسی

حرف

کلمه

حرف

کلمه

حرف

کلمه

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ارس

بهرام

پرویز

تفنگ

ثابت

جمشید

چراغ

حسن

خسرو

داریوش

ذ

ر

ز

ژ

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

ذرت

رستم

زنجیر

ژاله

سهراب

شمشیر

صحرا

ضرغام

طوطی

ظالم

علی

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

هـ

ی

غنچه

فرهاد

قمری

کبوتر

گندم

لب

میهن

نوروز

وزیر

هوشنگ

یزدان


 

تغییرات و پارادایم های جدید در پیشرفت زندگی بشر:

در دنیای مخابرات در پی گذشته های دور که انسان در موج اول یعنی زمین و کشتُ کار و نیروی بازو و اهمیت فرزند پسر برای کار در مزرعه و کشاورزی و دامداری بازار پایاپای بود پا به دنیای موج دوم یعنی صنعت جدید ماشینی گذاشت و از موج سوم که و تکیه بر آگهی و تجارت اطلاعات بود گذشته، به دنیای موج چهارم یعنی بهره گیری از مخابرات و اینترنت و تجارت بین المللی (شبکه نت ورک Net work) و دنیای کامپیوتر پا گذاشت و در این فرازها از پارادایم های ذهنی به شیوه جدید که قبولش آنچنان آسان نیز نبوده و نیست گذر کرده و همچنان پیش می رود و بقول مدیر پژوهشکده سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور ژاپن تنها چیزی که نمی توان ساخت ولی با آن همه چیز را می توان ساخت چند صد گرم مغز گرانبهای انسان است و ناگزیر هر چیز جای خود را به سرعت به دیگر چیز خواهد داد و پیام الهی که فکر کنید و کشف کنید، تحقق خواهد یافت و آنگاه که پدیده ها یکی پس از دیگری کشف و امواج رادیویی از پرده های ناشناخته ظاهر شد و انسان دانست راههای پیچیده و حیرت انگیزی در پیش رو دارد و ایکاش که نیروهای تازه در اختیار زندگی مسالمت آمیز انسانها قرار گیرد و هرگز به فکر سوء استفاده از دستاوردهای علمی خود نباشد.

عضویت

کاربران آنلاین

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126       

جهت یابی

مدیریت در شرایط سخت