موقعیت جغرافیایی این کشور

صحرای غربی

دارای 1110 کیلومتر خط ساحلی، پایتخت و شهر بزرگ آن العیون دارای حدود 100000 نفر جمعیت است. واحد پول: دینار مراکش ، محصول عمده اش جومیباشد. در سالهای بارانی بعمل میاید اندکی میوه و سبزیجات ذرت خوشه ای.
کشور جمهوری دموکراتیک صحرا – در کرانه های غربی شمال افریقا با مراکش در شمال، الجزایر در شمال شرقی و موریتانی در جنوب و مشرق مرز مشترک و 266000 مساحت و حدود یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت دارد و مردمش عرب نژاد و متکلم بزبان عربی و بعضا بزبان فرانسه یا ترکی استانبولی سخن میگویند و متدین اسلام هستند.
چون در سال 1976 اسپانیا نیروهای خود را از صحرای غربی خارج کرد. مراکش و موریتانی بر آن چنگ انداختند. مراکش در شمال حدود و سوم و موریتانی در جنوب یک سوم خاک صحرا را باشغال خود در اوردنده اند. اما نیروهای چریکی استقلال طلب جبهه پولیساریو بمبارزات سختی با اشغالگران پرداختند و در نتیجه موریتانی با جبهه پولیساریو از در صلح در امد و در 1979 نیروهای خودرا از صحرا عقب کشید. یک روز پس از خروج نیروهای اسپانیایی از صحرا در 1976 حکومت جمهوری دموکراتیک صحرا بریاست جمهوری محمد عبدالعزیز و نخست وزیری محفوظ اعلی بیبه تشکیل و قانون اساسی ان در کنگره سوم جبهه پولیساریوم تصویب و شورای ملی صحرای عهده دار قانونگزاری شد.
اینک سالهاست که مراکش بر ادعای خود بر سر تصرف صحرا باقی است اما مرتباًً نیروهای پولیساریوم و سایر نیروهای رزمنده صحرا مراکش را در صحنه های نبرد شکست های سخت میدهند و دیری نخواهد پایید که کشور صحرا از اشغال خارج و کاملا آزاد خواهد شد.
پایتخت کشور شهر (العیون) است که در چنگ مراکش میباشد اما پایتخت موقت شهر کوچک حوزه و قرارگاه ارتش رهائی بخش صحراست.
فسفات، ‌صنایع دستی، ماهیگیری، ‌پرورش دام از منابع صحراست اما مراکش استخراج فسفات را دچنگ دارد.

جغرافیای تاریخی سیاسی – اقتصادی

در قرن پانزدهم استعمارگران اروپائی دست بدست اندازی و تصرف نقاط مختلف گیتی مخصوصا قاره آفریقا کردند و بعد از سفرهای اکتشافی و شناخت موقع جغرافیائی و آگاهی از منابع طبیعی آن بتصرف سرزمین های مختلف آفریقا از جمله صحرا پرداختند. پرتغالی و اسپانیایی ها از نخستین ممالکی بودند که قصد تصرف صحرای غربی را کردند. اسپانیا با اعزام نیرو برای تصرف این ناحیه باعکس العمل فرانسه روبرو شد زیرا فرانسوی ها میخواستند یک امپراتوری پهناور در قاره آفریقا بوجود آوردند و حمله اسپانیا به صحرای غربی مغادیر باهدفهای فرانسه بود، اما با مصالحه و ردو بدل امتیازاتی صحرای غربی به چنگ اسپانیا افتاد، اسپانیا برای تصرف کامل صحرای غربی مدت سه قرن با مبارزات مردم محلی روبرو بود. در 1884 قیموت صحرای به اسپانیا واگذار شد و باز نتواست بر همه صحرای غربی دست یابد. در 1985 اسپانیا و فرانسه مشترک مقاومت مردم صحرا را در هم شکست اسپانیا ازین صحرای غربی را جزئی از کشور خود قلمداد کرد و اعلام کرد مردم صحرا در پارلمان اسپانیا نماینده خواهند داشت اما با شروع فعالیت وطن خواهان و نهضت پولیساریو در دهم 1973 مبارزات جدی تری و اسپانیا ناگریز به دادن استقلال شد اما مراکش و موریتانی بواسطه وجود ذخایر و منابع طبیعی دندان طمع تیز کردند و بخش هائی از صحرای غربی را اشغال کردند، موریتانی بعد از تحمل صدمات فراوان در 1979 دست از ادعای خود برداشت اما مراکش هنوز حدود پنجاه تا هشتاد هزار نیرو در صحرا دارد و با نهضت پولیساریو نبرد میباشد. بسیاری از کشورهای مراکش را نکوهش میکنند، عده ای از کشورها جبهه آزادی بخش پولیساریو را بعنوان حکومت قانونی صحرا برسمیت شناخته و کمک های مادی و نظامی و معنوی میکنند. منابع اورانیوم وگاز طبیعی و نفت صحرای غربی هوش از سراستعمار گران ربوده است.


عضویت

کاربران آنلاین

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126