افغانستان

موقعیت این کشور

افغانستان

افغانستان کشور جمهوری دارای 649497 کیلومتر مربع مساحت و بیش از 16 میلیون نفر جمعیت است، پایتختش شهر کابل دارای حدود 5/1 میلیون نفر جمعیت است.

ادامه مطلب: موقعیت این کشور

عضویت

کاربران آنلاین

ما 69 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126