تورهای آیینی واقوام وعشایر

به میان رنگین کمان زیبای این سرزمین خوش آمدی.مردمانی سخت کوش ازجنس طبیعت.دروجودشان می توانی آب وکوه وکویروآسمان ونوروبادوگیاه وپرنده رایکجا ببینی."قوم باد"سبکی زیستشان پذیرای تومی شوندوبانانن وپنیرخوش طعم محلی،باماستو کشکو محبت دل باصفایشان مقدمتان رابه گستردگی ابه  وسرایشان خوش آمدمی گویند.همراه با عشایربختیاری ،قشقایی ،شاهسونها،ترکمنها،مراسم"پیرشالیان"،مراسم"عروس گلی"

عضویت

کاربران آنلاین

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126