تورهای طبیعت گردی

تورهای تخصصی حیات وحش

آنگاه که کویررامی نوردی،درمیان جنگل به شوق میآیی وباآب هم نوامی شوی.آن زمان که  دل به آسمان پرستاره می بندی وازدیدن این همه زیبایی،اعجاز حیات رازندگی می کنی؛دوست ترمی داری که به جزء جزءاین بزرگی بی انتهانزدیک تر شوی تورهای پرنده نگریدرتالابهای میانکاله،گاوخونی،کانی برازان،تورهای تخصصی گیاهان،تورهای تخصصی پستانداران درپارکهای ملی ومناطق حفاظت شده

ادامه مطلب: تورهای تخصصی حیات وحش

تورهای کویرنوردی

دیاررمز آلود وافسونگری که دل به عمق بی آلایش نزنی،پی به خیال نازک هزاران ساله اش نمی بری .دل خوویش رابه مهر خورشید سپرده وروحش رادراین وادی صیقل می دهد.وشاهد این تنهایی عمیق ،میلیونهاستاره چشمک زن است،درخیال خوددریارازنده می کندوخاطرروزهای آبی،نرم نرمک رنگ آبی دریاراروی کویرمی پاشد.دربیابان،شوق کعبه راخواهی یافت وجودت ازطلب،لبریزتاخدایی راسپاس گویی که انسان راازخاک چنین پاک آفریده تورهای دشت کویروگرمه وجندق ومصر،مرنجاب،
کویرلوت،حاج علیقلی،میقان،ابرکوه،درانجیروووسیاه کوه

ادامه مطلب: تورهای کویرنوردی

تورهای سواحل وجزایر

دریای رمز آلودآبی عاشق تورافرامی خواندتابزرگی ویک رنگی وآرامش رادرکنارالماسهای نورخدابرآبزلالش بچشی." موجی درموجی می بندد تابه آبیهاپیوندد"وتوشاههداین رسیدن شگفت انگیز رودها به مادرعزیزشان؛دریایی.برنرمی ماسه های ساحل،برروی آب همراه بادسبک بهاری،بادیدن شیطنت دلفین ها،باقدم نهادن برجزیره ای تنها درمیان آبی بی کران به شوق می آیی.می نگری دریا،چه مدی بردل می نهدتابه ماهش نزدیک شودوباسحرگاه عقب می نشیندتورهای دریاچه های داخلی شامل دریاچه های ارومیه،گهر،زریوان،نئوروپریشان،تورهای سواحل جنوب
ادامه مطلب: تورهای سواحل وجزایر

تورهای کوهنوردی

قدمب دامنه های پاک کوههای سرافراز وپرغروریمی نهی که درتاروپودکشورعزیزمان چنان تنیده اندکه ازرگهای یربرکتشان،حیاط مردمان جاریست؛وجودت ازسبکی بی حدی هستی لبریز می شوی وریه هیت از عطر گیاهانش پر؛روان می شوی باصدای رودوجوشش پاک چشمه های زلالش؛به شوق راه می پویی؛ازابرها فراترمی روی ونورتورافرامی گیردتاآرشهاباتوسختن می گویند؛
تاقلبت وروحت پذیرای صعودوبالا رفتن گردد که " مازبالاییم وبالامیرویم ".
قله پرشکوه وپرغرور دماوند،سلطان ساوالان،عروس کوه ها-سهند-،علم کارفع کوه،دناوقله قاش مستان،یخچال وچهارقله والوند،زردکوه،شاهو،شیرکوه؛کورخودوبینالود

ادامه مطلب: تورهای کوهنوردی

تورهای دامنه گردی

"گوسفندان راسحرگاهان به سوی کوه راندن هم نفس بابلبلان کوهی آواره خواندن درتله افتاده آهوبچه گان راشیردادن نیروزخستگی رادرپناه دره ماندن "نرم نرمک پابردامان کوه می  گذاری که این زیبافرش رنگارنگ راهمراه باجوشش رودها پرخروش چشمه های زلالش طی می کند.برشبزینگی بی دریغ وگشوده اش خستگی ازتن به در بری وباسنگ وریشه ودرخت وپرنده اش همراه شوی.تورهای دامنه سبزالبرزدرنمارسقان به دلارستاق،لاروکجور،دامنه های زیبای تالش،دامنه های تالش باآبشارهای پرغرورولاله واژگون دردامنه های زرد کوه،دنا وخوانسار،دامنه های سهند وسبلان
ادامه مطلب: تورهای دامنه گردی

تورهای روستاگردی

پابرسرای باصفاوسبکی می گذاریم که مردمانش برق نگاهشان راچون برق شبنم سحرگاه برروی سبزینگی گیاه،همچنان باسادگی وخلوص به همراه دارندودرشیطنت وبازی کودکان،رسوم ساده وبی قید،سختکوشی مردان وزنان،طبیعت بی نظیر ویگانه اطراف، سبکی زندگی جریان دارد.چشمه ها،رودها وقنات هایشان راکنکاش می کنی که جون جان،عزیز می دارند وحیاطشان راسپاسگزار  این نعمت لطیف وزلالند.روستاهای دامنه ای شگفت انگیزچون اورامانات
تخت،سلین،هچیج،پالنگان،اشتبین،خفر،کرده ده،شیرنوا، سوباتان
ادامه مطلب: تورهای روستاگردی

تورهای آیینی واقوام وعشایر

به میان رنگین کمان زیبای این سرزمین خوش آمدی.مردمانی سخت کوش ازجنس طبیعت.دروجودشان می توانی آب وکوه وکویروآسمان ونوروبادوگیاه وپرنده رایکجا ببینی."قوم باد"سبکی زیستشان پذیرای تومی شوندوبانانن وپنیرخوش طعم محلی،باماستو کشکو محبت دل باصفایشان مقدمتان رابه گستردگی ابه  وسرایشان خوش آمدمی گویند.همراه با عشایربختیاری ،قشقایی ،شاهسونها،ترکمنها،مراسم"پیرشالیان"،مراسم"عروس گلی"
ادامه مطلب: تورهای آیینی واقوام وعشایر

تورهای جنگل نوردی

جنگل،نگین سبزخدابردامنه کوه؛بادرختانی که به شوق نورقدوسربه آسمان کشیده اند.دربهار رویش نقش می زند؛درتابستان سبزی وطراوت راودرپاییزرنگین کمانی ازبرگهانقاشی می کنداعجاب انگیز.چناچه می خواهی جنگلی وارددلش بپویی،بارویش جوانه های سبزش سرزنده شوی وبانسیم معطروقطرات بارانش به شوق آیی وبه یاد ده سالگی نغمه سرایی کنی که "یادم آیدروزباران گردش یم روز دیرین خوب و شیرین توی جنگل های گیلان...".تور جنگل های ارسباران دربرنامه اراز تاارسباران،جنگل های گلستاآبگرم، جنگلهای حیران،جنگلهای ابر،پاشاکلا،تالش وگیلان
ادامه مطلب: تورهای جنگل نوردی

عضویت

کاربران آنلاین

ما 100 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

مجوزهای برگزاری تور

   شماره مجوزه:3586/090706073                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                              شماره مجوز:22065- 126